Ändring av medborgarskapslagen

Ändring av medborgarskapslagen och statsrådets förordning om medborgarskap

SM032:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Under projektet bereds ändringar i medborgarskapslagen (359/2003) och statsrådets förordning om medborgarskap (293/2013). Bestämmelserna i lagen och förordningen uppdateras och förtydligas utifrån förstudien och remissvaren.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM032:00/2020

Ärendenummer SMDno-2020-2166 , VN/6060/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 30.10.2020 – 31.5.2022

Datum för tillsättande 22.10.2020

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  13/2022
  17/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I medborgarskapslagen föreslås i huvudsak ändringar som gäller författningsvården. Definitionerna av barn och statslösa uppdateras. Erhållandet av medborgarskap för barn ska förnyas så att ett barn när det föds alltid får finskt medborgarskap av sin finländska förälder direkt med stöd av lag. Också ett barn som adopterats av en finländare får alltid medborgarskap direkt med stöd av lag. Bestämmelserna om den utredda identiteten, som är en förutsättning för erhållande av medborgarskap, preciseras. Bestämmelserna om beräkning av den boendetid som krävs för medborgarskap förtydligas. Bestämmelserna om påvisande av språkkunskaper preciseras. I lagen föreslås också ändringar av mer teknisk natur.

Ansvarig ministerSisäministeri Mikkonen

KontaktpersonHanna Pihkanen, inrikesministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Sammandrag

Under projektet bereds ändringar i medborgarskapslagen (359/2003) och statsrådets förordning om medborgarskap (293/2013). Bestämmelserna i lagen och förordningen uppdateras och förtydligas utifrån förstudien och remissvaren.

Utgångspunkter

Vid inrikesministeriet pågick 28.10.2019 – 29.5.2020 ett förstudieprojekt om behoven att ändra bestämmelserna om medborgarskap (SM046:00/2019). Det huvudsakliga målet var att utreda behoven av författningstekniska ändringar i medborgarskapslagen. I projektet utreddes om det finns behov av att förbättra funktionen av bestämmelserna om medborgarskap och på vilket sätt lagen kan uppdateras och förtydligas. Samtidigt bedömdes vilka eventuella konsekvenser utvecklingen av rättspraxis har för bestämmelserna. Förstudien var på remiss från den 15 juni till den 21 augusti 2020.

Mer om ämnet