Hoppa till innehåll
Media

Ändringar som förtydligar medborgarskapslagen skickades på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2021 13.22
Pressmeddelande 121/2021
Pass.

Inrikesministeriet skickade ett utkast till regeringsproposition om ändring av medborgarskapslagen på remiss den 1 oktober. Syftet med ändringarna är att uppdatera och förtydliga lagen. Avsikten är inte att underlätta eller försvåra förvärv eller förlust av medborgarskap.

Ändringsförslagen bygger på en förstudie från 2020 och de remissvar som kom in om förstudien. Avsikten är att förbättra funktionen av bestämmelserna så att de ska vara tydligare både med tanke på föremålet för bestämmelserna och med tanke på den som tillämpar dem.

Förvärv av medborgarskap för barn och lagens definitioner uppdateras

Medborgarskapslagens definitioner av barn och statslösa uppdateras så att de motsvarar definitionerna i internationella avtal som är bindande för Finland. Således ska en person under 18 år alltid betraktas som ett barn, och ingående av äktenskap som minderårig inverkar inte på det. Statslösa ska inte längre delas in i ofrivilligt statslösa och frivilligt statslösa.

Förvärv av medborgarskap för barn ska förnyas så att ett barn vid födelsen alltid får finskt medborgarskap av sin finska förälder direkt med stöd av lag. Också barn som adopteras av finska medborgare ska alltid få medborgarskap direkt med stöd av lag. För närvarande kräver förvärv av medborgarskap för barn i vissa situationer en anmälan till Migrationsverket. Ändringen klargör situationen och bidrar också till att göra arbetet vid Migrationsverket smidigare.

Preciseringar i ansökan om medborgarskap

Utgångspunkten för förvärv av medborgarskap är att sökanden är bosatt i Finland. Beräkningen av den boendetid som krävs ska förtydligas bland annat genom enklare bestämmelser om de utlandsresor som tillåts under boendetiden. Allt som allt kan man vistas utomlands lika mycket som för närvarande. Det blir dock lättare för den som ansöker om medborgarskap att själv bedöma när boendetidsvillkoret uppfylls.

Bestämmelserna om bevis på språkkunskaper preciseras så att även yrkesexamina som avlagts på Åland beaktas. Även auktoriserade finsk- eller svensköversättare samt registrerade rättstolkar anses ha behövliga språkkunskaper.

Dessutom görs det ändringar av en mer teknisk natur i lagen bland annat på grund av ändringar i den allmänna lagstiftningen.

Det är viktigt att tidvis bedöma hur lagstiftningen fungerar och hur den förhåller sig till utvecklingen av den allmänna lagstiftningen och rättspraxis. På så sätt säkerställs att regleringen är aktuell och av god kvalitet samt förebyggs tolkningsproblem.

Remissbehandlingen avslutas 12.11. Avsikten är att en regeringsproposition om detta ska överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2022.

Ytterligare information:
Tiina Sinkkanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 626, [email protected]
Hanna Pihkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 256, [email protected]

Från och med den 5 oktober har inrikesministeriets e-postadresser formen [email protected]