Projekt som gäller ändring av utlänningslagen

Projekt för ändring av vissa bestämmelser om internationellt skydd i utlänningslagen

SM037:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Inom projektet bereds en regeringsproposition med förslag till genomförande av vissa ändringar i utlänningslagen som EU:s definitionsdirektiv (2011/95/EU) möjliggör samt till komplettering av det nationella genomförandet av direktivet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM037:00/2023

Ärendenummer VN/24058/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 16.8.2023 –

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.3 Invandrings- och integrationspolitiken

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 13/2024
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 16/2024
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Det bereds ändringar genom vilka bl. a. det internationella skyddet ändras så att det till sin karaktär blir tillfälligt och längden på tillstånden för internationellt skydd förkortas till det minimum som medges enligt EU:s lagstiftning, dvs. till 3 år för tillstånd som grundar sig på beviljad asyl och till 1 år för tillstånd som grundar sig på subsidiärt skydd. Det bereds också ändringar genom vilka statusen som internationellt skyddsbehövande upphävs, det uppehållstillstånd som grundar sig på den återkallas och inreseförbud meddelas, om en person i Finland gör sig skyldig till ett allvarligt brott som äventyrar allmän ordning och säkerhet el. om han/hon äventyrar den nationella säkerheten.

Ansvarig ministerInrikesminister Rantanen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Milla Väisänen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 488 698
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med projektet är att genomföra vissa föresatser i regeringsprogrammet som gäller internationellt skydd och som förutsätter lagstiftningsändringar och en regeringsproposition under vårsessionen 2024.

Det internationella skyddet ändras så att det till sin karaktär blir tillfälligt och längden på tillstånden för internationellt skydd förkortas till det minimum som medges enligt EU:s lagstiftning, det vill säga till tre år för tillstånd som grundar sig på beviljad asyl och till ett år för tillstånd som grundar sig på alternativt skydd. En förlängning av tillstånden förutsätter en bedömning av behovet av fortsatt internationellt skydd.

Statusen som internationellt skyddsbehövande upphävs, det uppehållstillstånd som grundar sig på den återkallas och inreseförbud meddelas, om en person i Finland gör sig skyldig till ett allvarligt brott som äventyrar allmän ordning och säkerhet eller om personen äventyrar den nationella säkerheten. Förbudet mot tillbakasändning kränks inte.

Sammandrag

Inom projektet bereds en regeringsproposition med förslag till genomförande av vissa ändringar i utlänningslagen som EU:s definitionsdirektiv (2011/95/EU) möjliggör samt till komplettering av det nationella genomförandet av direktivet.

Utgångspunkter

I regeringsprogrammet för statsminister Orpo konstateras det att regeringen inför de skärpningar och bästa praxis som definitions-, procedur- och återvändandedirektiven möjliggör och som stöder regeringens mål att skärpa asylpolitiken. I regeringsprogrammet konstateras det att regeringen ska lägga fram vissa förslag till ändring av utlänningslagen för riksdagen senast under vårsessionen 2024.

Mer om ämnet