Ulkosuomalaisstrategia 2022–2026

Utlandsfinländarstrategi 2022-2026

SM001:00/2021 Projekt

Hankkeessa laaditaan Suomen ulkosuomalaisstrategia vuosille 2022–2026. Hanke toteutetaan sisäministeriön maahanmuutto-osaston johdolla. Strategia valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM001:00/2021

Ärendenummer VN/6059/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 1.2.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 1.2.2021

Mål och resultat

Hankkeessa laadittiin poikkihallinnollinen uusi ulkosuomalaisstrategia. Hankkeen työryhmään osallistuivat sisäministeriö, ulkoministeriös, opetus- ja kulttuuriministeriös, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriöstä ja valtiovarainministeriö sekä Suomi-Seura ry ja Siirtolaisuusinstituutti.

Strategian valmistelussa on kuultu ulkosuomalaisia kuluisissa työpajoissa ja kuulemisissa, selvitetty verrokkimaiden ulkokansalaispolitiikkoja ja hyödynnetty Siirtolaisuusinstituutin Muuttuva ulkosuomalaisuus -kyselytutkimuksen tuloksia. Strategian osana myös tarkastellaan ulkosuomalaisuuteen liittyviä termejä. Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat otetaan huomioon strategian tavoitteiden ja toimien asettelussa.

Hankkeen lopputuloksena luodaan uusi aiempaa strategisempi ja joustavampi ulkosuomalaisstrategia, joka pohjaa ulkosuomalaisten tarpeisiin ja heidän tietoihinsa ja taitoihinsa, joita valtionhallinnossa voidaan entistä paremmin hyödyntää.

Sammandrag

Hankkeessa laaditaan Suomen ulkosuomalaisstrategia vuosille 2022–2026. Hanke toteutetaan sisäministeriön maahanmuutto-osaston johdolla. Strategia valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Utgångspunkter

Nyt valmisteltavaa ulkosuomalaisstrategiaa on edeltänyt kolme viisivuotista ulkosuomalaispoliittista ohjelmaa, joista viimeisin on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet