Lagprojekt för handräckning

Lagstiftningsprojekt för en översyn av bestämmelser om den handräckning som försvarsmakten ger polisen

SM004:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Målet med det projekt som inrikesministeriet tillsatt är att uppdatera bestämmelserna så att de tryggar polisens verksamhetsförutsättningar i vissa situationer som har samband med terroristbrott och där försvarsmakten kan ge polisen handräckning som omfattar användning av maktmedel.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM004:00/2018

Ärendenummer SMDno-2018-365 , VN/6220/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 19.3.2018 – 31.5.2022

Datum för tillsättande 16.3.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Trygghetskänslan förstärks och säkerhetsmyndigheternas funktionsförmåga försäkras

Lagberedning

RP med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 45/2022

I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen. Samtidigt upphävs den gällande lagen med samma namn. De bestämmelser om Gränsbevakningsväsendets handräckning till polisen som finns i gränsbevakningslagen ändras på motsvarande sätt. Avsikten är att förtydliga och uppdatera bestämmelserna så att de bättre motsvarar de förändrade kraven i säkerhetsmiljön. I propositionen föreslås det också att polislagen och lagen om försvarsmakten ska ändras.

Ansvarig ministerSisäministeri Ohisalo

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Mål och resultat

Hankkeen keskeisin tavoite on ajantasaistaa toimivaltuussääntelyä, joka koskee puolustusvoimien voimankäyttöä sisältävän virka-avun antamista poliisille. Säännökset arvioidaan ja varmistetaan, että ne turvaavat poliisin toimintaedellytykset, kun kyse on puolustusvoimien virka-avusta poliisille. Työssä tarkastellaan erityisesti puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain (781/1980) 4 ja 4 a §:n säännöksiä. Hankkeessa tulee selvittää myös puolustusvoimien virka-avusta poliisille annettuun lakiin tehtävien muutosten muuhun lainsäädäntöön edellyttämät mahdolliset muutostarpeet, erityisesti suhteessa puolustusvoimista annettuun lakiin. Tehtävänä on arvioida vaihtoehtoisia ratkaisumalleja sääntelytarpeista. Siltä osin kuin kyse on lainsäädäntömuutoksia koskevista ehdotuksista, työryhmän tulee laatia ehdotus hallituksen esityksen muotoon.

Sammandrag

Målet med det projekt som inrikesministeriet tillsatt är att uppdatera bestämmelserna så att de tryggar polisens verksamhetsförutsättningar i vissa situationer som har samband med terroristbrott och där försvarsmakten kan ge polisen handräckning som omfattar användning av maktmedel.

Utgångspunkter

Puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain (781/1980) 4 §:ssä säädetään poliisin oikeudesta saada puolustusvoimilta voimakeinojen käyttöä edellyttävää virka-apua tilanteissa, joissa eräiden terrorismirikosten estäminen tai keskeyttäminen ei ole mahdollista poliisin omalla välineistöllä tai henkilöstöllä. Tällöin voidaan käyttää voimakeinoina virkamiehen henkilökohtaista asetta ja sitä lievempiä keinoja.

Poliisilla on oikeus saada terrorismirikosten estämiseksi tai keskeyttämiseksi puolustusvoimilta myös sellaista virka-apua, joka sisältää virkamiehen henkilökohtaisen aseen käyttöä voimakkaampaa sotavarustein tapahtuvaa asevoiman käyttöä. Uhkatilanteen on tällöin oltava sellainen, että kyseisten voimakeinojen käyttö on välttämätöntä suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi eikä vaaraa ole mahdollista torjua lievemmillä keinoilla. Voimakeinojen on myös oltava soveltuvia poliisitehtävän suorittamiseen. Lain 4 a §:n mukaan sisäministeriö pyytää virka-apua puolustusministeriöltä ja avun antamisesta päättää valtioneuvoston yleisistunto. Kiireellisessä tapauksessa avunantopäätöksen tekee puolustusministeriö.

Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 2 §:n 2 kohdan mukaan muiden viranomaisten tukeminen on puolustusvoimien tehtävä. Säännöksen a-kohdassa mainitaan nimenomaisesti virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi.

Turvallisuusympäristön muutoksen johdosta on ilmennyt tarve tarkastella uudelleen vuonna 2005 voimaan tulleita säännöksiä puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja niiden soveltuvuutta mahdollisten uhkaavien tilanteiden torjumiseksi.

Mer om ämnet

IM Beslut

IM Beslut