Utredning av användningen av polisens anslag och utvecklingsutsikterna

Inrättande av ett utredningsprojekt om användningen av polisens anslag och faktorer som hänför sig till anslagets tillräcklighet

SM025:00/2021 Projekt

Inrikesministeriet och finansministeriet har beslutat låta göra en utomstående utredning om användningen av polisens anslag och om faktorer som hänför sig till anslagets tillräcklighet. I förhållande till polisens ökade utgifter har anslagen, som i statsbudgeten anvisas polisen, under flera års tid varit otillräckliga. Anslagsunderskottet har i regel åtgärdats genom användning av resultatregleringsposter och tilläggsbudgetar.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM025:00/2021

Ärendenummer VN/26073/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 2.11.2021 – 7.2.2022

Datum för tillsättande 2.11.2021

Mål och resultat

Syftet med arbetet är att reda ut användningen och allokeringen av polisens anslag samt att analysera orsakerna och faktorerna till att polisens anslag, som stigit varje år från 2017 till 2021, inte är tillräckliga i förhållande till polisens utgifter och uppgifter. Målet är att utarbeta utvecklingsförslag som kunde användas för att påverka utgifterna för polisens verksamhet och en effektiv resursfördelning samt balansen mellan utgifter och inkomster.

Sammandrag

Inrikesministeriet och finansministeriet har beslutat låta göra en utomstående utredning om användningen av polisens anslag och om faktorer som hänför sig till anslagets tillräcklighet. I förhållande till polisens ökade utgifter har anslagen, som i statsbudgeten anvisas polisen, under flera års tid varit otillräckliga. Anslagsunderskottet har i regel åtgärdats genom användning av resultatregleringsposter och tilläggsbudgetar.

Mer om ämnet