Hoppa till innehåll
Media

En utredning om användningen av polisens anslag och utvecklingsutsikterna inleds

finansministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2021 13.34
Pressmeddelande 136/2021

Inrikesministeriet och finansministeriet låter göra en utomstående utredning om användningen av polisens anslag och om faktorer som hänför sig till anslagets tillräcklighet. Inrikesministeriet utnämner landskapsrådet Timo Kietäväinen, professor Lasse Oulasvirta och professor Roope Uusitalo till utredare. De ska lämna sin gemensamma utredning till ministerierna senast den 31 januari 2022.

De anslag som i statsbudgeten anvisas polisen har under flera års tid visat sig vara otillräckliga i förhållande till polisens utgifter och uppgiftsmängd. Anslagsbristen har avhjälpts regelbundet genom att använda den post som överförts från föregående år och genom tilläggsbudgetarna.

Utredningen ska kartlägga användningen och allokeringen av polisens anslag och utvärdera varför polisens anslag, som stigit varje år från 2017 till 2021, inte är tillräckliga i förhållande till polisens utgifter och uppgifter. Målet är att ta fram utvecklingsförslag som kan påverka polisens verksamhetskostnader, en effektiv allokering av resurserna samt balansen mellan utgifterna och inkomsterna. Dessutom kan utredarna komma med förslag om den administrativa utvecklingen av polisen. 

Utredarna ska bedöma personalkostnaderna, polisverksamhetens resultat och genomslag, lokalkost-naderna, IKT-utgifterna och investeringarna, antalet utvecklingsprojekt, hur lagstiftningsändringarna påverkar kostnaderna och polisens arbetsmängd samt vilka effekter budgeteringssättet har.

För utredarnas arbete tillsätts en styrgrupp, vars ordförande är inrikesministeriets kanslichef Kirsi Pimiä. Medlemmarna är finansministeriets kanslichef Juha Majanen (vice ordförande), avdelningscheferna Jukka Aalto och Tomi Vuori från inrikesministeriet och avdelningschef Sami Yläoutinen från finansministeriet. 

Utredarnas arbete stöds av en projektgrupp vars ordförande är Stefan Gerkman, polisdirektör vid inrikesministeriet. Medlemmarna är Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör (vice ordförande), Heidi Kankainen, ledande sakkunnig, och Antti Karila, konsultativ tjänsteman, från inrikesministe-riet, Lauri Taro, budgetråd, från finansministeriet samt Anne Aaltonen, förvaltningsdirektör, Tiina Pelkonen, planerings- och ekonomichef, och Samppa Holopainen, polisöverinspektör, från Polissty-relsen. 

Utredarna och styr- och projektgrupperna kan under arbetets gång höra behövliga sakkunniga. 

Ytterligare information:
Kirsi Pimiä, kanslichef, inrikesministeriet, tfn 0295 488 203, [email protected]
Juha Majanen, kanslichef, finansministeriet, tfn 0295 530 247, [email protected]
Tomi Vuori, avdelningschef, inrikesministeriets polisavdelning, tfn 0295 488 550, [email protected]