Uppföljningsgrupp för sotningsreformen

SM030:00/2018 Organ

Inrikesministeriet har tillsatt en uppföljningsgrupp för sotningsreformen. Uppföljningsgruppens mål är att främja genomförandet av sotningsreformen samt följa upp och utvärdera hur förändringarna inverkar på byggnadernas brandsäkerhet och sotningstjänsterna. Uppföljningsgruppens mandatperiod löper ut vid utgången av 2020.I uppföljningsgruppen finns företrädare för aktörer inom sotningsbranschen och fastighetsbranschen samt de centrala myndigheterna.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM030:00/2018

Ärendenummer SMDno-2018-1931 , VN/6159/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 21.1.2019 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 18.1.2019

Typ av organ Styrgrupp

Mål och resultat

Seurantaryhmän tavoitteena on edistää nuohousuudistuksen toimeenpanoa sekä seurata ja arvioida muutosten vaikutuksia rakennusten paloturvallisuuteen ja nuohouspalveluihin. Tavoitteena on, että seurantaryhmään osallistuvien tahojen eri kanavia ja keinoja käytetään monipuolisesti toimeenpanon edistämisessä ja seurantatiedon keräämisessä.

Nuohousuudistuksen seurantaryhmä on koonnut vuosien 2019-2020 seurantahavaintonsa toimintakertomukseen. Seurantaryhmän näkemyksen mukaan säädösmuutosten toimeenpano on vielä osittain kesken, kun kiinteistöjen omistajat ja nuohousyrittäjät eivät ole täysin sopeutuneet uusiin toimintatapoihin.

Sammandrag

Inrikesministeriet har tillsatt en uppföljningsgrupp för sotningsreformen. Uppföljningsgruppens mål är att främja genomförandet av sotningsreformen samt följa upp och utvärdera hur förändringarna inverkar på byggnadernas brandsäkerhet och sotningstjänsterna. Uppföljningsgruppens mandatperiod löper ut vid utgången av 2020.I uppföljningsgruppen finns företrädare för aktörer inom sotningsbranschen och fastighetsbranschen samt de centrala myndigheterna.

Utgångspunkter

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen pelastuslain (379/2011) muuttamisesta nuohousta koskevan sääntelyn osalta ja lakimuutokset vahvistettiin 5.12.2018. Pelastuslain säädösmuutokset tulivat voimaan 1.1.2019.

Hallituksen esityksessä pelastuslain muuttamiseksi (HE 64/2018 vp) esitettiin, että nuohousuudistuksen toimeenpanon edistämistä ja muutosten vaikutusten seurantaa varten sisäministeriö asettaa seurantaryhmän, jossa olisivat edustettuina nuohousala, viranomaiset ja kiinteistöalan toimijat. Myös eduskunta edellytti uudistuksen vaikutusten seuraamista ja niistä raportointia lausumassaan.

Mer om ämnet