FI SV

Tilläggsfinansiering på 16,3 miljoner euro från EU för vidarebosättning, integration och återresa

Inrikesministeriet 28.6.2017 15.04 | Publicerad på svenska 3.7.2017 kl. 10.45
Pressmeddelande 71/2017
Tilläggsfinansiering på 16,3 miljoner euro från EU för vidarebosättning, integration och återresa

Det nationella genomförandeprogrammet för EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) för åren 2014–2020 ändras.

I programmet inkluderas sammanlagt ca 2,5 miljoner euro i form av tilläggsfinansiering som Europeiska kommissionen anvisar till integration och återresa och ca 13,8 miljoner euro i form av anslag för vidarebosättning, dvs. totalt ca 16,3 miljoner euro.

Dessutom preciseras programmets innehåll så att man genom programmet effektivare än hittills kan bemöta de nationella behoven.

I programmet inkluderas ett anslag för vidarebosättning som bygger på antalet vidarebosatta personer som har anlänt till Finland 16.10.2015–15.10.2016 samt på antalet syrier som enligt kommissionens beslut (EU/1754/2016) ska vidarebosättas från Turkiet.

När det gäller vidarebosättningen poängteras det i programmet i allt större utsträckning åtgärder som gäller utvecklingen av myndighetsförfaranden och av den utbildning som främjar invandrarnas integration samt åtgärder som främjar integrationen. Man säkerställer också en tillräcklig resursfördelning för de åtgärder som gäller effektivisering av anvisningen av kvotflyktingar till kommuner.

När det gäller anslaget för vidarebosättning ska man inom ramen för målet för integrationen möjliggöra sådana åtgärder som stödjer beaktandet av de särskilda behoven hos de personer som får internationellt skydd inom arbets- och näringstjänsterna för att i fortsättningen främja dessa personers sysselsättning och/eller utbildning. Utvecklingen av myndighetsförfaranden stöds bl.a. genom att utveckla kommunanvisningsregistret.

Avsikten är att genom tilläggsfinansieringen ekonomiskt stödja kommuner som omplacerar flyktingar samt säkerställa den fortsatta kulturella orientering som erbjuds kvotflyktingarna och utbudet av de särskilda integrationstjänster som fastställs i programmet. När det gäller återresa utvecklar man med tilläggsfinansieringen bl.a. åtgärder i anslutning till frivillig återresa.

Läs mer om AMIF-fonderna

Läs mer om nationella programmet och genomförandeprogrammet

Ytterligare information:

Pauliina Eskola, konsultativ tjänsteman, pauliina.eskola@intermin.fi, tfn 0295 488 263