Kompletteringar i de nationella genomförandeprogrammen för EU:s fonder för inrikes frågor

Inrikesministeriet 28.2.2019 13.57 | Publicerad på svenska 28.2.2019 kl. 15.09
Pressmeddelande 15/2019
lippu

Europeiska kommissionen har beviljat de nationella programmen för EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) och för fonden för inre säkerhet (ISF) tilläggsfinansiering.

Kommissionen har beviljat AMIF-fonden en tilläggsfinansiering på 490 986 euro som i fondens genomförandeprogram ska riktas till främjandet av åtgärder för integration och återresa. I genomförandeprogrammet allokeras dessutom på nytt de 900 000 euro som kommissionen tidigare anvisat för interna förflyttningar av asylsökande till att stödja åtgärderna för vidarebosättning av kvotflyktingar.

I genomförandeprogrammet för ISF-fonden tas in en finansiering på 6 412 600 euro som kommissionen har beviljat och som ska användas till genomförandet av EU:s system för in- och utresa (Entry/Exit System, EES). Finansieringen är avsedd för att finansiera informationssystemändringar i samband med ibruktagandet av EES-systemet. Dessutom har det i programmet gjorts vissa omallokeringar av oanvänd finansiering.

Vårens ansökningsomgång för finansiering ur båda fonderna är öppen 4–29.3. Mer information om ansökningsomgången och om hur man ansöker om stöd finns på fondernas webbplats på adressen eusa-rahastot.fi/sv/framsida.

Ytterligare information:

Sanna Virtanen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 300, [email protected]

Pauliina Eskola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 263, [email protected]

Iikka Saunamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267, [email protected]