EU:s inrikesministrar samlas till ett inofficiellt möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor

Inrikesministeriet 11.7.2018 11.35
Pressmeddelande 81/2018

Inrikesminister Kai Mykkänen deltar i ett inofficiellt möte i rådet (rättsliga och inrikes frågor) 12–13.7 i Innsbruck. På mötet diskuteras Europas gränssäkerhet, ett kriståligt asylsystem och teman kring polissamarbete. Som en del av arbetet med att utveckla asylsystemet granskar rådet också mer heltäckande reformmöjligheter för att effektivera asylförfarandet och förbättra landstigningarna.

Finland anser det vara viktigt att arbetet med att förnya EU:s gemensamma asylsystem fortsätter på ett målinriktat sätt. Ett centralt mål för reformen av EU:s asylsystem är ett kriståligare system. I juni konstaterade också Europeiska rådet att reformen för ett nytt gemensamt europeiskt asylsystem har gjort stora framsteg och att flera stora sakområden är nästan färdigt behandlade. Europeiska rådet framhävde att en lösning för hela paketet måste hittas snabbt och begärde att rådet fortsätter sitt arbete.

Även EU:s yttre gränskontroll behöver effektiveras ytterligare, men problemen kring olaglig inresa kan inte lösas genom att endast effektivera den yttre gränsbevakningen.

– Att kontrollera migrationsströmmarna är en enorm global utmaning. På europeisk nivå nås de bästa resultaten genom gemensamma, heltäckande åtgärder och lösningar, säger minister Kai Mykkänen.

I EU överväger man möjligheterna att inrätta landstigningspunkter

Europeiska rådet uppmanade rådet att utforska möjligheten att i samarbete med FN-organisationer inrätta i länder utanför EU regionala landstigningspunkter för personer som räddats ur havet på vägen till Europa. Dessutom föreslog Europeiska rådet att center för personer som räddats ur havet också ska inrättas i frivilliga medlemsländer inom EU. Utgångspunkten för åtgärderna för att hantera migrationsströmmarna ska dock alltid vara att trygga och respektera de mänskliga rättigheterna i enlighet med internationella förpliktelser.

Lösningar för att stoppa människosmuggling måste hittas

Ministrarna diskuterade dessutom polissamarbete med fokus på människosmuggling och närpolisverksamhet. Diskussion om människosmuggling blev särskilt aktuell i EU under 2015 och 2016 i och med den kraftiga tillväxten av migrationsströmmar och människosmuggling till unionens område. För att EU ska kunna ingripa i människosmugglingen krävs det effektivt samarbete mellan medlemsstaternas brottsbekämpande och rättsliga myndigheter samt mellan motsvarande myndigheter i ursprungs- och transitländerna.

I Finland innebär närpolisverksamhet att polisens grundläggande uppgift sköts på ett medborgarnära, högklassigt och effektivt sätt. Verksamheten har långa traditioner och är ett redskap som hjälpt polisen förtjäna medborgarnas tillit. I princip är det fråga om nationell verksamhet som saknar en gränsöverskridande dimension som sådan. Finland anser att det är bra om medlemsstaterna utbyter erfarenheter och bästa praxis inom området.

Ytterligare information:

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 2216, [email protected]