Lagstiftningen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet ses över

Inrikesministeriet 3.7.2018 15.48
Nyhet

Inrikesministeriet har sänt på remiss ett utkast till regeringens proposition vars mål är att uppdatera lagstiftningen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet.

Avsikten är att ersätta den nuvarande lagen med en ny lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet. I den nya lagen ska man beakta Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning och direktivet om dataskydd samt riksdagens anmärkningar om lagens struktur och innehåll. I stället för reglering enligt register ska den nya lagen grunda sig på ändamålet för behandlingen av personuppgifterna. Dessutom ska den onödiga noggrannheten och sådan reglering som överlappar med annan lagstiftning minskas.

I lagen föreslås också vissa ändringar som följer av nationella behov och som gäller behandling av personuppgifter i syfte att förebygga och avslöja brott. Samtidigt ska man se över sjöräddningslagens bestämmelser om behandling av personuppgifter samt övrig personuppgiftslagstiftning som gäller Gränsbevakningsväsendet.

Gränsbevakningsväsendets nya personuppgiftslag samordnas i synnerhet med förslagen om uppdatering av polisens och Tullens personuppgiftslagar. Avsikten är att en regeringsproposition om detta ska lämnas till riksdagen hösten 2018. Ändringarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare upgifter om projektet (på finska)

Ytterligare information

Anne Ihanus, regeringsråd, tfn 0295 421 608, [email protected]