Vissa allvarliga brott föreslås kunna leda till förlust av finskt medborgarskap

Inrikesministeriet 21.6.2018 11.38
Pressmeddelande 73/2018

Inrikesministeriet sände den 21 juni en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen på remiss. Enligt ändringsförslaget ska personer som gjort sig skyldiga till vissa allvarliga brott kunna förlora sitt finska medborgarskap. Avsikten är att förlust av medborgarskap ska kunna gälla endast sådana personer som har medborgarskap även i någon annan stat och dessutom tillräckliga faktiska band till den staten.

Enligt förslaget ska brott som kan leda till förlust av medborgarskap vara sådana landsförräderi-, högförräderi- eller terroristbrott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst åtta år och för vilket har dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff på minst fem år. I överensstämmelse med europeiska medborgarskapskonventionen kan andra i sig allvarliga brott inte fastställas som grund för förlust av medborgarskap.

För närvarande kan ett beslut om förlust av medborgarskap fattas inom en tidsfrist på fem år endast om det i efterhand framgår att det inte hade funnits grunder att bevilja finskt medborgarskap.

– Det finns en vilja att strama åt påföljderna för landsförräderi-, högförräderi- och terroristbrott. Under vissa villkor är till och med förlust av medborgarskap en motiverad påföljd för allvarliga brott av den här typen, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

Förlust av medborgarskap får inte leda till statslöshet

En förutsättning för förlust av medborgarskap föreslås alltid vara att personen i fråga inte blir statslös till följd av förlusten av medborgarskap. Även personer som vid födelsen har fått finskt medborgarskap ska enligt förslaget kunna förlora sitt medborgarskap, om de har så starka band till en annan stat där de är medborgare att förlusten av medborgarskap inte skulle innebära ett oskäligt ingripande i personens privat- och familjeliv.

Ett beslut om förlust av medborgarskap ska alltid göras utifrån en övergripande granskning av personens situation. I granskningen ska banden till de olika stater där personen är medborgare beaktas, inklusive kunskaper i ländernas språk, bostadsorter och vistelsehistoria, familjemedlemmar och släkt, skolgång och studier samt arbete och annan ekonomisk verksamhet.

Ett beslut om förlust av medborgarskap ska fattas av Migrationsverket. Avsikten är att Migrationsverkets beslut ska kunna överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. En person kan förlora sitt medborgarskap endast på grund av en brottmålsdom som meddelats i Finland.

I propositionen föreslås samtidigt en ändring av utlänningslagen. Enligt den ska bestämmelserna om utvisning även omfatta personer som har förlorat sitt finska medborgarskap.

Projektet hänför sig till regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram. I det anges att deltagande i verksamhet i sådana organisationer som FN och EU definierar som terroristorganisationer liksom resor utomlands för att begå terrordåd samt finansiering av sådana resor ska kriminaliseras. Efter det ska det föreskrivas om möjligheten att personer med dubbelt medborgarskap som deltagit i terroristverksamhet ska kunna fråntas sitt finska medborgarskap.

Mer om projektet (på finska)

Bekanta dig med "Frågor och svar"

Ytterligare information:

Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected]