Säkerhetsmyndigheterna har berett sig på coronavirusets spridning

Inrikesministeriet 12.3.2020 15.19 | Publicerad på svenska 13.3.2020 kl. 11.54
Pressmeddelande 18/2020

De myndigheter som svarar för den inre säkerheten har berett sig på att coronaviruset sprids. Man ser till att finländarnas vardag är trygg.

Inrikesförvaltningen har gett anvisningar om skyddsåtgärder för sin personal för att polisens, gränsbevakningens, nödcentralernas, räddningsväsendets och Migrationsverkets verksamhet ska kunna fortsätta så störningsfritt som möjligt. Det har också gjorts upp planer för den situationen att en del av personalen är sjuk.

– De myndigheter som svarar för den inre säkerheten har en viktig roll när det gäller att bygga upp säkerheten i finländarnas vardag. Inom inrikesministeriets förvaltningsområde har vi berett oss på att intensifiera samarbetet mellan myndigheterna och agera i enlighet med hälsomyndigheternas rekommendationer, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo.

Gränsbevakningsväsendet samarbetar med hälsovårdsmyndigheterna

Regeringen meddelade i dag att människor ombeds undvika resor som inte är nödvändiga. Medborgarna bör följa reseanvisningarna och göra en reseanmälan i samband med sina nödvändiga resor. Det ses till att resemeddelandena är uppdaterade, och infopunkter om coronaviruset upprättas också vid landsgränserna.

Eventuella misstankar om smitta som upptäcks vid gränskontroller hänvisas i första hand till hälso- och sjukvården. Hittills har inga misstänkta fall upptäckts vid gränsövergångsställena.

Statsrådet kan, om det så önskar, besluta att ett visst gränsövergångsställe ska stängas för viss tid eller tills vidare, om det är nödvändigt till exempel för att avvärja ett hot mot folkhälsan. Dessutom har Gränsbevakningsväsendet möjlighet att vid de yttre gränserna förhindra en enskild persons inresa på grund av ett hot mot folkhälsan. Finska medborgare får inte hindras att resa in i landet.

Om man i en allt värre epidemisituation vill hindra utlänningar som kommer från ett visst land eller område att resa in i landet, krävs det ett beslut av hälsovårdsmyndigheterna. Gränsbevakningsväsendet fortsätter behandlingen av ärendet med hälsovårdsmyndigheterna.  I samtliga fall är det hälsovårdsmyndigheterna som fattar sådana beslut som grundar sig på upprätthållande av folkhälsan.

Trafiken över de inre gränserna till Finland och i övriga EU övervakas inte regelmässigt. Det är inte möjligt att tillfälligt återinföra gränskontroller vid EU:s inre gränser på grund av en fara för folkhälsan. Kontrollerna kan återställas vid de inre gränserna på grund av ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten, om till exempel hälso- och sjukvårdssystemet riskerar att kollapsa.

Polisen sköter brådskande uppgifter under alla tider

Polisen har en aktuell bild av situationen, och beredskapsplanerna har nyligen uppdaterats. Polisen är en beredskapsorganisation som fungerar under alla tider och som alltid har beredskap för till exempel de ändringar i verksamheten som sjukfrånvaro medför. Brådskande uppgifter sköts i alla situationer, och det utgör också grunden för polisens beredskap. Polispersonalen har fått anvisningar om förebyggande åtgärder och om exponeringsfall. Polisen är inom ramen för sina befogenheter förberedd att stödja verkställandet av statsrådets beslut om coronavirussituationen.

Räddningsväsendet och nödcentralerna tryggar säkerheten i vardagens nödsituationer

Kommunerna ansvarar för att man inom räddningsväsendets tjänster har berett sig på coronavirusets spridning. Räddningsverken har fått anvisningar om att förebygga smittor. Räddningsverken ansvarar för att servicen tryggas i sjukdomsfall bland annat genom personalarrangemang. Brådskande situationer som hotar liv och hälsa samt andra larmuppdrag prioriteras.

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Vårdanvisningar fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535 och vid den egna hälsocentralen. Nödnumret ringer man bara i brådskande nödsituationer när liv eller hälsa äventyras. Samma regel gäller alltid, oavsett om det är fråga om coronaviruset eller annan sjukdom.

Onödiga förfrågningar belastar nödcentralerna och kan fördröja tillgången till hjälp för personer i nödsituationer.

Förläggningarna har förberett sig

Migrationsverket har berett sig på eventuell spridning av coronaviruset, och verket samarbetar med hälsovårdsmyndigheterna. Förläggningarna har beredskap för eventuella smittsamma sjukdomar. Vid förläggningarna arbetar hälso- och sjukvårdspersonal.

Asylsökande genomgår alltid en första hälsoundersökning efter att de har kommit till landet. Vid hälsoundersökningen beaktas om sökanden har vistats i ett epidemiområde och kontrolleras symptom och sjukdomar.

Inrikesministeriet stöder förvaltningsområdet

Inrikesministeriet deltar i det nationella och internationella samarbete som situationen kräver och bereder sig på att situationen blir svårare. Dessutom strävar man efter att trygga ministeriets ledning och funktionsförmåga genom att personalen får anvisningar om distansarbete, möten och resor.

Inrikesministeriets räddningsavdelning är Finlands ansvariga myndighet i unionens civilskyddsmekanism, som har aktiverats på grund av coronavirussituationen. Det innebär i praktiken att Europeiska kommissionen bland annat kan stödja medlemsländerna med materialunderstöd och biståndspersonal samt genom att bidra till finansieringen av kostnader.

Ytterligare information:

Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 488 203
Olli Lampinen, beredskapschef, tfn 0295 488 514
Jarno Lappalainen, specialmedarbetare, tfn 040 053 6973 (förfrågningar om intervjuer med ministern)