Hoppa till innehåll
Media

Ändringar vid årsskiftet inom inrikesministeriets förvaltningsområde

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2022 11.39
Pressmeddelande

I början av 2023 träder i kraft lag- och förordningsändringar varav de viktigaste har sammanställts i detta pressmeddelande. 

Ordnandet av räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena, som inleder sin verksamhet den 1 januari

Den 1 januari överförs ansvaret för att ordna räddningsväsendet till välfärdsområdena och Helsingfors stad, som också ska ansvara för ordnandet av social- och hälsovården inom sina områden. I och med reformen överförs räddningsväsendets hela personal på nuvarande villkor i anställning hos välfärdsområdena. Även räddningsväsendets materiel övergår i välfärdsområdenas ägo.

Reformen av räddningsväsendet är en del av reformen i fråga om välfärdsområdena. Räddningsväsendet är dock även i fortsättningen en separat sektor som fungerar parallellt med social- och hälsovårdsväsendet. Vid sidan om räddningsväsendet kan räddningsverken också i fortsättningen även sköta uppdrag i anslutning till den prehospitala akutsjukvården och första insatsen.

Genom reformen blir statens strategiska styrning i räddningsväsendet starkare. En starkare nationell styrning tryggar enhetligare tjänster på olika håll i Finland. Målet är också att utveckla räddningsväsendets verksamhet som ett riksomfattande system.

Giltighetstiden för uppehållstillstånd för ukrainare som får tillfälligt skydd förlängs

Genom en temporär ändring av utlänningslagen säkerställs att de uppehållstillstånd som beviljats i Finland på grund av tillfälligt skydd ska gälla under hela den tid det tillfälliga skyddet inom EU gäller. Det första uppehållstillståndet beviljas direkt för hela den tid skyddet gäller. Den som redan fått uppehållstillstånd behöver inte heller separat ansöka om förlängning av tillståndets giltighetstid.

Republikens president stadfäste den temporära lagändringen den 29 december, och den gäller från den 19 januari 2023 till den 4 mars 2025.

Ställningen för människohandelsoffer ska förbättras genom lagändringar

Ställningen för offer för människohandel förbättras och deras rätt till tjänster stärks så att hjälpen till offren inte är beroende av hur den straffprocess för människohandel som gäller dem avancerar. I fortsättningen baserar sig hjälpen i första hand på en bedömning av offrets individuella situation.

Republikens president stadfäste de lagändringar som gäller detta den 29 december, och de träder i kraft den 1 januari.

Användningen av D-visum för längre vistelser utvidgas

Genom ändringar i utlänningslagen utvidgas användningen av en visering för längre vistelse, så kallat D-visum. Ändringarna främjar för sin del den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen och gör inreseförfarandena smidigare.

Ändringarna träder i kraft den 22 december. En del av de ändringar som behövs i informationssystemen blir dock klara först våren 2023. Därför börjar ändringarna tillämpas i två etapper. Personer i ledande ställning i företag och deras familjemedlemmar kan beviljas D-visum från och med att lagen träder i kraft. Studerande, forskare och deras familjemedlemmar samt personer som förlorat sitt uppehållstillståndskort kan beviljas D-visum från och med den 1 april.

Migrationsverkets avgifter 2023

Förordningen om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer har ändrats så att den motsvarar den ändrade lagstiftningen. Utvidgningen av målgruppen för visering för längre vistelse har beaktats i förordningen, och en ny prestation, ansökan om certifiering av arbetsgivare, har fogats till förordningen.

Avgifterna för behandling av medborgarskapsanmälningar har höjts för att avgifterna bättre ska motsvara behandlingskostnaderna vid Migrationsverket. Övriga avgifter ändras inte.

Förordningen träder i kraft den 22 december och gäller till utgången av 2023.

Finland tar emot 1 050 kvotflyktingar

Finland emot 1 050 kvotflyktingar 2023. Riksdagen fattade det slutgiltiga beslutet om flyktingkvoten i samband med att budgeten för 2023 fastställdes.

I kvoten tas emot sammanlagt 420 syriska flyktingar från Libanon och Turkiet, 210 afghanska flyktingar från Iran och 160 kongolesiska flyktingar från Zambia. Dessutom tar Finland emot 130 flyktingar som evakuerats från Libyen till Rwanda eller som vistas i Libyen och 130 flyktingar utan avgränsningar i fråga om nationalitet eller region, inklusive akuta fall.

Rekrytering utan ett offentligt ansökningsförfarande blir möjlig till vissa tjänster vid skyddspolisen, centralkriminalpolisen och den lokala polisen

Vissa tjänster vid skyddspolisen kan i fortsättningen tillsättas utan ett offentligt ansökningsförfarande, om uppgifternas art nödvändigt kräver det. Samma förfarande kan också tillämpas på vissa tjänster vid centralkriminalpolisen och den lokala polisen. Republikens president stadfäste lagen om ändring av polisförvaltningslagen den 20 december. Lagen träder i kraft den 1 januari.

Polisen ger avgiftsfri handräckning till barnskyddet och i sådana brådskande uppgifter som avses i socialvårdslagen

Polisens avgiftsfria handräckning omfattar till exempel den handräckning som barnskyddsmyndigheterna behöver i barnskyddsärenden och den handräckning som socialmyndigheterna behöver i brådskande uppgifter. Avsikten med lagändringarna är att öka skyddet för personer i en särskilt utsatt ställning. Samtidigt är avsikten att trygga socialvårdsmyndigheternas möjligheter att sköta sina lagstadgade uppgifter. Lagen träder i kraft den 1 januari.

Polisens tillståndsavgifter förblir i huvudsak oförändrade, fasta priser på beslut om en offentlig tillställning

Polisens tillståndsavgifter förblir i huvudsak oförändrade nästa år. Prissättningen av beslut om en offentlig tillställning har förtydligats. Det kommer att finnas två fasta avgifter, en för sedvanliga och en annan för krävande offentliga tillställningar. Från och med mitten av mars kan polisen vid behov leverera identitetskortet med snabb leverans eller expressleverans. En förordning om detta träder i kraft den 1 januari.

Nytt e-tjänst- och behandlingssystem underlättar förvaltningen av EU-fonderna och projekten inom området för inrikes frågor

Förvaltningen av EU-fonderna och projekten inom området för inrikes frågor sker från och med januari i ett nytt informationssystem. Syftet är att underlätta ansökan om understöd som beviljas ur EU:s fonder för inrikes frågor, behandlingen av ansökningar, förvaltningen av projekt och åtgärder samt rapporteringen. Genom det elektroniska informationssystemet blir det dessutom lättare att sköta ärenden hos den förvaltande myndigheten.

Republikens president stadfäste den 29 december lagen om ändring av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027.

Lagstiftningen om lämnande av och begäran om internationellt bistånd ändras

Lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd ändras bland annat så att lagens tillämpningsområde utöver internationellt bistånd även ska omfatta finska myndigheters verksamhet utanför Finlands territorium utan utomstående begäran till följd av Finlands nationella behov, självständigt eller som stöd för en annan finsk myndighet, med beaktande av de begränsningar som följer av internationell rätt.

Dessutom har den sektorsspecifika lagstiftningen inom olika förvaltningsområden reviderats på ett sådant sätt att finska myndigheters lämnande och mottagande av internationellt bistånd, samverkan och annan internationell verksamhet självständigt eller med assistans av annan myndighet utanför Finlands territorium är möjligt inom utrikesministeriets, inrikesministeriets och försvarsministeriets sektorer så övergripande som möjligt. När det gäller inrikesministeriets ansvarsområde görs ändringar närmast i polislagen, gränsbevakningslagen och räddningslagen.

Ändringen av lagen som gäller lämnande av och begäran om internationellt bistånd träder i kraft den 1 januari. Republikens president stadfäste lagen den 29 december.

Ytterligare information:
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400, [email protected] (ordnande av räddningsväsendet)
Janne Koivukoski, räddningsråd, tfn 0295 488 420, [email protected] (ordnande av räddningsväsendet)
Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected] (tillfälligt skydd)
Berit Kiuru, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 283, [email protected] (människohandel, D-visum)
Katja Kaukonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 675, [email protected] (Migrationsverkets avgifter)
Mirka Eirola, specialsakkunnig, tfn 0295 488 383, [email protected] (flyktingkvoten)
Johanna Hakala, regeringsråd, tfn 0295 488 452, [email protected] (rekrytering utan ett offentligt ansökningsförfarande vid skyddspolisen och polisen)
Marja-Leena Härkönen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 297, [email protected] (polisens avgiftsfria handräckning)
Johanna Kari, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 662, [email protected] (polisens avgifter)
Nina Routti-Hietala, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 242, [email protected] (informationssystemet för EU:s fonder för inrikes frågor)
Tapio Puurunen, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 254, [email protected] (lagstiftning om lämnande av och begäran om internationellt bistånd)

Uppdaterad 29.12: Uppdaterade uppgifter om de lagändringar som republikens president stadfäste 29.12.