Hoppa till innehåll
Media

D-visum för längre vistelser bidrar till en snabbare inresa för studerande och forskare som har fått uppehållstillstånd

arbets- och näringsministerietinrikesministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.40
Pressmeddelande

Genom ändringar i utlänningslagen utvidgas användningen av en visering för längre vistelse, så kallat D-visum. Ändringarna främjar för sin del den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen och gör inreseförfarandena smidigare. Republikens president stadfäste lagändringarna den 20 december.

I fortsättningen kan D-visum beviljas studerande, forskare, personer i ledande ställning i företag samt sådana personers familjemedlemmar. I lagförslaget, som beretts vid inrikesministeriet, föreslogs ursprungligen att D-visum också skulle kunna beviljas arbetstagare hos certifierade arbetsgivare. Bestämmelserna om denna målgrupp har dock senare samlats i arbets- och näringsministeriets proposition som innehåller bestämmelser om certifiering av arbetsgivare och som avses träda i kraft i februari.

Migrationsverket utfärdar D-visum i samband med beviljandet av uppehållstillstånd. På så sätt kan de som fått uppehållstillstånd resa till Finland snabbare än för närvarande: de behöver inte vänta på att uppehållstillståndskortet levereras utomlands, utan det viseringsmärke som den finska beskickningen fogat till resedokumentet visar rätten till inresa. Detta främjar inledandet av studierna, forskningen och arbetet i tid, underlättar rekryteringen av experter och ökar Finlands attraktivitet.

D-visum kan beviljas för inresa också en sådan innehavare av ett uppehållstillstånd som vistas utomlands och vars uppehållstillståndskort har till exempel förkommit, stulits eller upphört att gälla.

De aktuella ändringarna omfattar också en ändring av utlänningslagen som gör det möjligt för utrikesministeriet att i fortsättningen bevilja tillfälligt uppehållstillstånd till unga under 20 år i diplomatfamiljer som anländer till Finland. Detta ligger i linje med internationell praxis. Hittills har de unga i diplomatfamiljer efter att de fyllt 18 år varit tvungna att ansöka om förlängning av sitt uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Ändringarna börjar tillämpas stegvis

D-visumet infördes i Finland i juni 2022. Då trädde i kraft de lagändringar som hade beretts vid utrikesministeriet och enligt vilka D-visum kan beviljas experter och tillväxtföretagare samt deras familjemedlemmar. 

Ett mål för regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är att öka den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen. I regeringsprogrammet har särskild vikt fästs vid att effektivisera och påskynda tillståndsförfarandena. De nu stadfästa lagändringarna stöder dessa mål.

Ändringarna träder i kraft den 22 december. En del av de ändringar i informationssystemen som användningen av D-visum förutsätter blir dock klara först våren 2023. Därför börjar ändringarna tillämpas i två etapper. Personer i ledande ställning i företag och deras familjemedlemmar kan beviljas D-visum från och med att lagen träder i kraft. De kan också ansöka om uppehållstillstånd via expressfilen, som gör det möjligt att få beslut om en elektronisk ansökan om uppehållstillstånd inom 14 dygn.* Studerande, forskare och deras familjemedlemmar samt personer som förlorat sitt uppehållstillståndskort kan beviljas D-visum från och med den 1 april.

Ytterligare information:

Berit Kiuru, ledande sakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 283, [email protected]

* Tillägg 21.12.2022 kl 11.30: ”De kan också ansöka om uppehållstillstånd via expressfilen, som gör det möjligt att få beslut om en elektronisk ansökan om uppehållstillstånd inom 14 dygn.”

Finansieras av Europeiska unionen.