Hoppa till innehåll
Media

Nytt e-tjänst- och behandlingssystem underlättar förvaltningen av EU-fonder och projekt inom området för inrikes frågor

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2022 14.30
Pressmeddelande

Statsrådet har till riksdagen överlämnat en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027. Regeringen lämnade propositionen till riksdagen den 13 oktober. Lagändringen avses träda i kraft så snart som möjligt. Det föreslås att lagen ändras för att ärendehanteringen i samband med ansökan om understöd från fonderna och behandlingen av understöden ska kunna skötas via ett nytt elektroniskt e-tjänst- och behandlingssystem.

Syftet med införandet av informationssystemet är att underlätta ansökan om understöd som beviljas ur EU:s fonder för inrikes frågor, behandlingen av ansökningar, förvaltningen av projekt och åtgärder samt rapporteringen. Dessutom blir det lättare att sköta ärenden hos den förvaltande myndigheten.

Genom de ändringar som görs i lagstiftningen föreskrivs det bland annat om behövliga ändringar i fråga om ansökan om understöd och vid rapportering av användningen av understödet samt görs det förberedelser för att uppgifter i e-tjänst- och behandlingssystemet ska kunna överföras och lämnas ut via ett tekniskt gränssnitt. Genom ändringarna föreskrivs det också om de uppgifter som behandlas i e-tjänst- och behandlingssystemet, om dem som använder systemet, om den personuppgiftsansvariga för systemet, om stark autentisering vid användningen av systemet samt om vem som i enlighet med informationshanteringslagen ansvarar för systemet.

Europaparlamentets och rådets så kallade allmänna förordning som gäller Europeiska unionens fonder inom området för inrikes frågor förutsätter att det används ett elektroniskt system för datautbyte mellan understödstagarna och de myndigheter som svarar för förvaltningen av fonderna senast från och med den 1 januari 2023.

Ytterligare information:
Nina Routti-Hietala, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 242, [email protected]