Giltighetstiden för uppehållstillstånd för forskare och studerande från länder utanför EU ska förlängas och sökande av jobb ska uppmuntras

Inrikesministeriet 10.8.2018 9.45
Pressmeddelande

Giltighetstiden för uppehållstillstånd för forskare och studerande ska förlängas och sökande av jobb och företagande ska uppmuntras genom att bevilja uppehållstillstånd för detta. Statsrådet föreslog den 9 augusti att de lagar som hänför sig till ärendehelheten ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna den 10 augusti, och de träder i kraft den 1 september 2018.

Målet med det EU-direktiv som genomförs genom lagen är att så många som möjligt av dem som avlagt sin examen i ett EU-land ska stanna och arbeta i EU-området. I och med den nya lagen får alla forskare uppehållstillstånd för forskare oberoende av om det är fråga om ett anställningsförhållande eller t.ex. ett stipendium. Uppehållstillstånd beviljas som kontinuerligt för högst två år. Fortsatt uppehållstillstånd beviljas för högst fyra år.

Alla studerande beviljas också i fortsättningen ett tillfälligt uppehållstillstånd men det ska i regel beviljas för två är i stället för ett år om villkoren för beviljande av uppehållstillstånd uppfylls under hela vistelsetiden. Ett fortsatt tillstånd beviljas i regel också för två år i sänder.

Genom den nya lagen blir det möjligt för sådana forskare och högskolestuderande som i en annan EU-medlemsstat beviljats uppehållstillstånd att komma till Finland för att forska eller studera en viss tid utan skyldighet att söka uppehållstillstånd i Finland. Ankomsten förutsätter att en anmälan görs och godkänns. På motsvarande sätt kan en forskare eller högskolestuderande som är medborgare i ett land utanför EU och som beviljats uppehållstillstånd i Finland flytta till en annan medlemsstat, men han eller hon måste försäkra sig om vilka förutsättningar medlemsstaten i fråga har för flytten.

I och med direktivet kan både studerande och forskare efter avlagda studier/utförd forskning få ett uppehållstillstånd för att söka arbete och starta ett företag. Detta uppehållstillstånd ska också i fortsättningen beviljas för ett år.

Den nya lagen gäller också praktik och volontärarbete

Genomförandet av direktivet gäller endast praktik i anställningsförhållande. Regleringen om praktik ska koncentreras till den nya lagen. Direktivet gäller en sökande som högst två år tidigare har avlagt högskoleexamen eller som deltar i ett studieprogram som leder till högskoleexamen. Man får inte ersätta en arbetsplats med en praktikplats.

Den nya lagen gäller endast sådant volontärarbete som utförs inom ramen för Europeiska unionens volontärprogram och inte vilket volontärarbete som helst.

Dessutom fogas till utlänningslagen en bestämmelse om att uppehållstillstånd kan beviljas en person som arbetar som au pair i Finland.

Mera info om projektet (på finska): https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu/-/hankesivu/hanke?tunnus=SM040%3A00%2F2016

Ytterligare information:

Jarmo Tiukkanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 606, [email protected]