Lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning ska förbättra Finlands nationella säkerhet

Inrikesministeriet 25.1.2018 13.37
Pressmeddelande 9/2018

I Finland föreslås underrättelselagstiftning som syftar till att förbättra det finländska samhällets möjligheter att skydda sig mot allvarliga hot som riktas mot den nationella säkerheten. Sådana hot är t.ex. terrorism, främmande staters spionage mot Finland eller lamslagning av den kritiska infrastrukturen. Fokus för skyddspolisens inhämtande av information överförs till ett tidigare skede än hittills så att det är möjligt att upptäcka hot och reagera på dem tidigare än för närvarande. Regeringen överlämnade en proposition om civil underrättelseinhämtning till riksdagen den 25 januari.

Samtidigt överlämnades propositionerna om militär underrättelseverksamhet, övervakning av underrättelseverksamheten och ändring av grundlagen till riksdagen för behandling. Dessa propositioner hör till helheten för underrättelselagstiftning och de har beretts vid försvarsministeriet och justitieministeriet.

En del av metoderna för underrättelseinhämtning grundar sig på nuvarande lagstiftning, en del är nya

I lagförslaget föreslås det att ett nytt kapitel om civil underrättelseinhämtning ska fogas till polislagen och att en ny lag om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik ska stiftas. För skyddspolisen föreslås befogenheter till underrättelseinhämtning både i Finland och i utlandet.

Metoderna för underrättelseinhämtning ska delvis grunda sig på de metoder för inhämtande av information om vilka det redan nu föreskrivs i polislagen. Helt nya befogenheter är platsspecifik underrättelseinhämtning, kopiering av meddelanden, kvarhållande av en försändelse för kopiering och underrättelseinhämtning som avser datatrafik.

Syftet med de olika metoderna för underrättelseinhämtning är att som stöd för den högsta statsledningens beslutsfattande och för att skydda den nationella säkerheten ta fram nödvändig information om verksamhet som allvarligt hotar den nationella säkerheten. Finlands säkerhetspolitiska omgivning förändras snabbt och de nya hoten kräver beredskap och förberedelser av ett nytt slag.

Beslut om underrättelseinhämtning som avser datatrafik ska fattas av en domstol

Genom underrättelseinhämtning som avser datatrafik möjliggörs teknisk informationsinhämtning riktad mot datatrafik i kommunikationsnät som överskrider Finlands gräns samt behandling av den inhämtade informationen. Ett särskilt mål för underrättelseinhämtning som avser datatrafik är att förbättra Finlands förmåga att skydda sig mot de allvarligaste cyberhoten.

Beslut om underrättelseinhämtning som avser datatrafik ska fattas av en domstol. Domstolen ska också besluta om platsspecifik underrättelseinhämtning när den gäller hemfridsskyddade platser eller platser som man inte har allmänt tillträde till. Beslut om underrättelseinhämtning som avser utländska förhållanden, användning av metoder för underrättelseinhämtning vid sådan underrättelseinhämtning samt om deltagande i internationellt samarbete ska fattas av chefen för skyddspolisen. Utövande av de nya befogenheterna att inhämta underrättelser ska övervakas noggrant.

Den information som man fått med metoder för underrättelseinhämtning ska under vissa förutsättningar få lämnas ut till förundersökningsmyndigheter eller andra behöriga myndigheter. Det ska fastställas stränga villkor för utlämnade av information.

Vid beredningen av lagförslagen har man strävat efter att i så ringa utsträckning som det är möjligt ingripa i skyddet för medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Läs mer om beredningen av lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning och bekanta dig med regeringspropositionen

Ytterligare information

Marko Meriniemi, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 561, [email protected]