FI SV

Styrningen, samordningen och övervakningen av den civila underrättelseinhämtningen bör genomföras så effektivt som möjligt

Inrikesministeriet 7.6.2017 10.30
Pressmeddelande 57/2017
Styrningen, samordningen och övervakningen av den civila underrättelseinhämtningen bör genomföras så effektivt som möjligt

Den arbetsgrupp som dryftat styrningen av den civila underrättelseinhämtningen och skyddspolisen vid inrikesministeriet och inom dess förvaltningsområde överlämnade i dag sin rapport till inrikesminister Paula Risikko. Målet är att genomföra styrningen, samordningen och övervakningen av den civila underrättelseinhämtningen på ett så effektivt sätt som möjligt.

Eftersom skyddspolisens verksamhet redan nu till sina centrala delar är underrättelsemässig, bör styrningen av den och av den civila underrättelseinhämtningen ses över oberoende av ikraftträdandet av underrättelselagarna. Det måste vid inrikesministeriet skapas klara ramar för att skydda den nationella säkerheten och styra den civila underrättelseinhämtningen. Inom styrningen av skyddspolisen ska man koncentrera sig på underrättelseinhämtning och dess innehåll.

Arbetsgruppen har bedömt olika styrningsalternativ och för fortsatta åtgärder utformat två alternativa modeller genom vilka det kan skapas förutsättningar för att genomföra de funktionella slutsatserna. Enligt modellerna kan styrningen av den civila underrättelseinhämtningen och skyddspolisen koncentreras till en egen enhet eller avdelning vid inrikesministeriet.

Förberedelser inför den kommande underrättelselagstiftningen

I samband med bedömningen av styrningen av den civila underrättelseinhämtningen och skyddspolisen har det ansetts viktigt att styrningen anpassas till de nya uppgifter och befogenheter som godkännandet av den under beredning varande civila och militära underrättelselagstiftningen kommer att medföra. Nytt i den civila underrättelseinhämtningen är bland annat skyddspolisens uppgift att skydda den nationella säkerheten och befogenhet att inhämta information också i utlandet. Lagförslagen är för närvarande på remiss.

Inom inrikesförvaltningen har man inte tidigare sett den civila underrättelseinhämtningen eller skyddandet av den nationella säkerheten som en egen funktionell helhet utan som särskild verksamhet som hör till ansvarsområdet för en riksomfattande polisenhet, dvs. skyddspolisen. Avsikten med den civila underrättelseinhämtningen är att producera information för att skydda den nationella säkerheten. Eftersom skyddandet av den nationella säkerheten är ett mer omfattande begrepp än bekämpningen av hot och flera aktörer deltar i det, kräver det samarbete mellan olika aktörer. Genom att se över styrningen och dess strukturer kan man effektivare än för närvarande garantera att den behövliga underrättelseinformationen är tillgänglig i rätt tid för dem som behöver den.

Utveckling av styrningen av civil underrättelse och skyddpolisen inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Arbetsgruppsrapport | fi

Ytterligare information:
Päivi Nerg, kanslichef, tfn 050 456 10 12
Petri Knape, polisdirektör, tfn 0295 488 235