Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Särskild kriminalisering av riktade trakasserier löser inte problemet, sociala mediebolag måste ta större ansvar

inrikesministerietjustitieministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.12.2020 14.02
Nyhet

Det behövs inte nya bestämmelser som kriminaliserar riktade trakasserier eftersom den nuvarande lagstiftningen redan gör det möjligt att bekämpa dessa trakasserier relativt väl. Det viktigaste är att utöka möjligheterna att inleda en förundersökning och att vidta åtgärder för väckande av åtal i de fall trakasserierna verkar organiserade och riktade. Detta framgår av en utredning som publicerades den 3 december och som gjorts av jur.dr Mika Illman.

Enligt utredare Illman bör stora internationella sociala mediebolag åläggas att bekämpa hatretorik och riktade trakasserier på sina plattformar. Ansvarsfrågan bör regleras på EU-nivå.

Vissa tillhandahållare av sociala medier bör genom lag åläggas att övervaka det innehåll som publiceras på deras plattformar och att avlägsna det om det är uppenbart att det uppfyller rekvisiten för brott. Det bör enligt lag var straffbart att låta bli att avlägsna sådant innehåll då försummelsen beror på uppsåt eller grov vårdslöshet.

Det bör utan dröjsmål föreskrivas att olaga hot hör under allmänt åtal

Utredaren anser att en viktig reform som bör genomföras utan dröjsmål är införandet av bestämmelser enligt vilka olaga hot är ett brott som i större utsträckning ska höra under allmänt åtal. Dessutom bör vissa andra av strafflagens bestämmelser om åtalsrätt ändras så att de brott som lagen omfattar i större utsträckning hör under allmänt åtal.

Bestämmelserna om brott, tvångsmedel och åtalsrätt i lagen om yttrandefrihet bör förtydligas. Den tolkning som de nuvarande bestämmelserna lämnar rum för försvårar brottsutredningen och rättskipningen.

Bättre arbetarskydd för personer som inte är i ett anställningsförhållande

Utredningen efterlyser också bättre arbetarskydd så att konsekvenserna av riktade trakasserier kan begränsas. Illman betonar att det till stöd för frilansande journalister samt forskare och sakkunniga utan anställningsförhållande, vilka är i en särskilt sårbar ställning, bör införas ett system där konsekvenserna av trakasserier som riktas mot dem kan begränsas med metoder som motsvarar dem som tillämpas inom arbetarskyddet.

Riktade trakasserier skadar hela samhället

Enligt utredare Mika Illman är riktade trakasserier organiserad verksamhet som vanligtvis förekommer på internet och där offret hotas eller kränks, till exempel genom att det sprids information om personens privatliv eller felaktiga eller på annat sätt nedsättande uppgifter om honom eller henne.

Syftet med riktade trakasserier är att tysta personen eller på något annat sätt påverka hans eller hennes verksamhet. Rädslan för riktade trakasserier påverkar vilka ämnen som diskuteras i offentligheten och på vilket sätt detta sker.

Riktade trakasserier skadar rättsstaten eftersom de används för att påverka beslutsfattandet inom förvaltning och rättskipning. Riktade trakasserier skadar det demokratiska samhället även i ett bredare perspektiv eftersom de gör människor mindre villiga att delta i de demokratiska processerna och offentligt ta ställning till samhällsfrågor. Dessutom kringskär de allmänhetens rätt att få information om hur man tänker och vad som sker i samhället.

I utredningen undersöker jur.dr Mika Illman om den gällande lagstiftningen om straff- och processrätt och om säkringsåtgärder och yttrandefrihet är tillämplig på uttrycksformerna för organiserade och riktade trakasserier. I utredningen bedömer Illman också vilken betydelse bestämmelserna om arbetarskydd har i samband med riktade trakasserier. Illman har även haft i uppgift att vid behov lyfta fram eventuella problem som hänför sig till undersökningsobjektet och att föreslå lösningar på dem.

Närmare information:

tingsdomare Mika Illman, Västra Nylands tingsrätt, tfn 029 56 44066, [email protected] och enhetschef Jussi Matikkala, tfn 0295 150 486, [email protected]