Statsrådet och ministerierna Media

Även andra unika igenkänningstecken än namnskylt i fortsättningen tillåtna på polisens uniform

Inrikesministeriet 14.8.2020 14.55
Pressmeddelande 92/2020

Inrikesministeriet har ändrat förordningen om polisens uniform. I fortsättningen kan uniformen vara försedd med andra unika igenkänningstecken än en namnskylt. Den nya förordningen träder i kraft den 1 oktober 2020.

Enligt förordningen om polisens uniform hör till uniformen namnskylt och beteckningar som anger tjänsteställning. Förordningen ändras så att det i fortsättningen är möjligt att på uniformen i stället för namnskylt använda tillfälliga igenkänningstecken eller andra sådana igenkänningstecken med hjälp av vilka polisen kan identifieras, till exempel ett nummer.

Möjligheten att använda andra unika igenkänningstecken än en namnskylt undanröjer inte polisens skyldighet enligt polislagen att på begäran visa upp ett tjänstemärke av vilket personuppgifterna framgår.

Syftet med ändringen är att minska riktade trakasserier och hot mot polisen

I enlighet med regeringsprogrammet vidtas det under innevarande regeringsperiod förvaltningsövergripande åtgärder för att i högre grad än i dag kunna ingripa i hot och systematiska och riktade trakasserier.

När det gäller riktade trakasserier kan det till exempel handla om direkta eller indirekta hot eller om att man gräver i och förvränger uppgifter om privatlivet. Syftet med riktade trakasserier kan vara att genom påtryckningar få en tjänsteman att avstå från skötseln av sina tjänsteuppgifter. Att kritisera en myndighet eller en enskild tjänsteåtgärd eller att utnyttja en medborgares normala rättsskyddsmedel är däremot inte riktade trakasserier.

Ytterligare information:

Anna Kivimäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 331, [email protected]