Hoppa till innehåll
Media

Förfarandet för rekrytering av sakkunniga inom civil krishantering ses över

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2022 15.04
Pressmeddelande

Förfarandet för rekrytering av sakkunniga inom civil krishantering som sänds utomlands utvecklas. Målet är att Finland ska ha tillgång till en tillräckligt stor, mångsidig och kunnig sakkunniggrupp för uppgifter inom civil krishantering. Statsrådet föreslog den 28 april att den lag som hänför sig till översynen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 29 april.

Den som är anställd hos staten, en kommun, en samkommun, ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning har också i fortsättningen rätt att få tjänstledighet eller befrielse från arbetet under tiden för uppgiften inom civil krishantering. Rätten begränsas dock så att personen har rätt att få tjänstledighet eller befrielse från arbetet för sammanlagt tre år under en femårsperiod.

Vid nominering av kandidater till vissa uppgifter eller vid utnämning till vissa anställningsförhållanden kan personer som inte tidigare har varit anställda i ett anställningsförhållande enligt lagen om civilpersoners deltagande i krishantering ges företräde. Syftet med förfarandet är att ge förstagångssökande bättre möjligheter att delta i uppgifter inom civil krishantering, detta för att man ska kunna öka antalet sakkunniga som står till förfogande. I övrigt begränsas inte möjligheterna för sakkunniga inom civil krishantering att söka sig till uppgifterna.

I lagen tas det också in närmare bestämmelser om utbetalning av ersättningar till sakkunniga under deras frånvaro från verksamhetsområdet.

Översynen har samband med den strategiska helheten i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering enligt vilken Finland är större än sin storlek i Europa och i världen. Till programmets mål hör att Finland upprätthåller och utvecklar sin beredskap att delta i internationella uppdrag inom civil och militär krishantering tillsammans med andra internationella aktörer.

Ytterligare information:
Jari Mustonen, ledande sakkunnig, 0295 488 481 [email protected] 
Tapio Puurunen, lagstiftningsråd, 0295 488 254, [email protected]