Statsrådet och ministerierna Media

Lagprojekt för att utreda möjligheterna att ändra behandlingen av nya ansökningar

Inrikesministeriet 4.7.2018 8.29
Pressmeddelande 78/2018

Inrikesministeriet tillsatte den 3 juli ett projekt för att utreda och bereda de utlänningslagens ändringar i behandlingen av nya ansökningar om internationellt skydd och i verkställigheten av Migrationsverkets beslut som EU:s asylförfarandedirektiv möjliggör. I samband med projektet görs också de ändringar i utlänningslagen som EU-domstolens avgörande förutsätter. När det är fråga om familjeåterförening, ska utgångspunkten för åldersbedömningen av en flykting enligt avgörandet vara det datum när ansökan om internationellt skydd har lämnats in.

- Åldersbedömningen av ett asylsökande barn förtydligas så att barnets bästa tillgodoses proportionerligt också vid familjeåterförening. Samtidigt är avsikten att precisera förfarandet vid asylsökandes nya ansökningar så att sakliga orsaker granskas men missbruk i syfte att fördröja ärendet begränsas i synnerhet från tredje ansökan, beskriver inrikesminister Kai Mykkänen.

Förfarandedirektivet innehåller bestämmelserna om beslutsfattande som gäller nya ansökningar och förutsättningarna för sökandens rätt att vistas inom en medlemsstats territorium efter att ha lämnat in en ny ansökan. Med ny ansökan avses en ansökan om internationellt skydd som en utlänning lämnar in efter att ha meddelats ett lagakraftvunnet beslut av Migrationsverket eller förvaltningsdomstolen på sin tidigare ansökan.

Finland har inte tidigare tagit in i utlänningslagen alla direktivets bestämmelser om behandlingen av en ny ansökan eller möjligheter till undantag från rätten att stanna kvar på territoriet vid efterföljande ansökningar.

I samband med projektet utreds också möjligheterna att ändra utlänningslagen när det gäller paragraferna om omhändertagande av resedokument.

Det är viktigt att så tidigt som möjligt lyfta fram nya grunder för ansökan

Med tanke på asylprocessen och sökanden är det särskilt viktigt att personen i samband med en ny ansökan om internationellt skydd lyfter fram eventuella nya grunder för ansökan redan när hen lämnar in sin ansökan. Enligt gällande lagstiftning prövas den nya ansökan inte innehållsmässigt om sökanden inte har lagt fram sådana nya grunder för att stanna i landet som påverkar avgörandet av ärendet, utan ansökan avvisas utan prövning med stöd av utlänningslagen. Då finns det inte heller grunder för att en person vistas i landet, utan man ska, beroende på fallet, antingen fatta ett beslut om avvisning eller verkställa det tidigare slutliga beslutet.

Avvisande av en ansökan utan prövning innebär dock inte att den nya ansökan inte undersöks. När det gäller en ny ansökan undersöks det alltid om sökanden i den har lagt fram nya grunder eller bevis som inverkar på ärendet. Om sådana har lagts fram, behandlar Migrationsverket ansökan antingen i ett påskyndat eller ett s.k. normalt förfarande beroende på situationen.

Antalet nya ansökningar har ökat kraftigt

Statistikerna för 2017 och början av 2018 från Migrationsverket visar tydligt det kraftigt ökade antalet nya ansökningar som gäller internationellt skydd och deras kraftigt ökade relativa andel av alla i Finland inlämnade ansökningar om internationellt skydd. Många sökanden har redan lämnat in flera nya ansökningar och antalet ökar hela tiden.

Målet är att lagändringarna ska godkännas under denna regeringsperiod.

Mer om projektet (på finska)

Ytterligare information:

Kukka Kruger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected]