Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna Mikkonen och Blomqvist diskuterade bekämpningen av trakasserier inom räddningsbranschen med berörda parter

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2023 12.13 | Publicerad på svenska 10.2.2023 kl. 11.31
Pressmeddelande

Onsdagen den 8 februari diskuterade inrikesminister Krista Mikkonen och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist bekämpningen av trakasserier och främjandet av jämställdhet och likabehandling inom räddningsbranschen med berörda parter.

Temat för rundabordssamtalet, som ministrarna hade sammankallat till, var de åtgärder för att bekämpa trakasserier som redan vidtagits eller som planeras inom räddningsbranschen. I diskussionen deltog bland annat flera representanter för räddningsbranschens organisationer, välfärdsområdena, ministerierna och arbetsmarknadsorganisationerna. Evenemanget var en fortsättning på en motsvarande diskussion om bekämpning av sexuella trakasserier inom räddningsbranschen, som ordnades i december 2021.

– Trakasserier och annan osaklig verksamhet är absolut fel och strider mot räddningsväsendets värderingar. Det är fint att arbetet för att råda bot på osaklig verksamhet och för att främja likabehandling har framskridit inom räddningsbranschen. Det återstår dock mycket att göra, och arbetet måste fortsätta i enlighet med vår gemensamma handlingsplan. Olika aktörer inom räddningsbranschen har en central roll när det gäller att förankra konkreta åtgärder. Välfärdsområdena har också en viktig roll, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

− Jag anser att det är viktigt att samhällsdebatten om sexuella trakasserier fortsätter för att vi ska kunna ingripa i problemet på ett mer effektivt sätt. I dessa rundabordssamtal har det lyfts fram åtgärder som behövs inom olika branscher. Tydliga riktlinjer och verksamhetsmodeller är av avgörande betydelse, och dessutom måste vi se till att alla är medvetna om spelreglerna. Vi måste ha en nolltolerans mot alla former av trakasserier och diskriminering, och därför uppmuntrar jag till att fortsätta arbetet för att förebygga sexuella trakasserier, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Målet är en räddningsbransch fri från diskriminering och trakasserier

Vid mötet presenterades en sammanfattning av hur handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen framskrider. Planen innehåller totalt 38 åtgärdsförslag genom vilka jämställdheten och likabehandlingen inom branschen kan utvecklas på ett systematiskt sätt.

Målet är bland annat att stärka ledarskapet och kompetensen i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, utveckla arbetsförhållandena, lönerna och rekryteringen samt främja mångfalden inom branschen och uppmuntra olika slags människor att söka sig till branschen. Enligt sammanfattningen har det inom räddningsbranschen vidtagits åtgärder som främjar likabehandling, men arbetet måste fortsätta.

En mer jämlik räddningsbransch kräver mod och aktiva åtgärder av alla aktörer

Viljan att identifiera trakasserier och osakligt bemötande, det att man aktivt lyssnar på arbetstagarna, sänker anmälningströskeln och utreder nuläget är av avgörande betydelse när förändringen inleds.

− Det är viktigt att identifiera arbetsgemenskapens nuläge, alltså konkreta utvecklingsobjekt och också de saker som är bra. Jämställdhet och likabehandling gäller hela arbetsgemenskapen, och utbildning ska ordnas för alla från högsta ledningen till dem utför arbetet som bisyssla, säger Minna Kettunen, beredskapsexpert vid Norra Karelens räddningsverk.

Ari Keijonen från Brandbefälsförbundet berättade om de konkreta metoder som används vid förbundets alla evenemang för att ingripa i trakasserier och få ett slut på dem. Det är fråga om principerna för trygga utrymmen och en så kallad viskningskanal genom vilken man kan berätta om osakligt bemötande för diskussionsledaren och kontaktpersonen.

Mira Leinonen, som representerade kvinnorna inom räddningsbranschen, betonade i sitt anförande ett systematiskt arbetssätt. Branschen har fortfarande en bristfällig kunskapsbas när det gäller förekomsten av trakasserier, och de åtgärder som vidtas är punktvisa. En mer systematisk förändring kräver kontinuitet och uppföljning.

− När det gäller sexuella trakasserier är vi bara så starka som vår svagaste länk. Ännu har vi inte kommit så långt att vi blivit kvitt fenomenet, säger Leinonen.

Många talare betonade att man ska ha mod att ingripa i eventuella trakasserier och osakligt bemötande och lyfta fram dem i gemenskapen. Det är viktigt att tröskeln för att berätta om trakasserier som man blir utsatt för eller bevittnar är så låg som möjligt. Att ingripa i enskilda fall är viktigt när det gäller att förändra hela kulturen, och systematisk verksamhet är det enda sättet att göra bestående förändringar. 

I avtalsbrandkårernas enkäter har man observerat att osakligt bemötande och trakasserier är vanliga orsaker till att verksamheten upphör. Med tanke på räddningsbranschens förändring och dragnings- och hållkraft är det ytterst viktigt att alla aktörer inom branschen målmedvetet ingriper i osaklig verksamhet och försöker råda bor på den. Det är också viktigt att målmedvetet främja jämställdhet och likabehandling.

Ytterligare information:
Mikko Jalo, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected]
Laura Ollila, specialmedarbetare för ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, tfn 050 310 4990, [email protected] 
Outi Salo, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 029 5488 539, [email protected]