FI SV

Cirka 44,5 miljoner euro delas ut i öppet ansökningsförfarande för EUSA-fonderna

Inrikesministeriet 2.10.2017 11.41
Pressmeddelande 104/2017
Cirka 44,5 miljoner euro delas ut i öppet ansökningsförfarande för EUSA-fonderna

Inrikesministeriet har den 2 oktober 2017 öppnat ansökningsförfarandet för EU-fonderna för inrikes frågor (EUSA), dvs. asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF).

Ur AMIF-fonden kan cirka 29 miljoner euro delas ut för projekt och verksamhet

I denna ansökningsomgång kan cirka 29 miljoner euro sökas ur AMIF-fonden. Av detta belopp utgör basfinansieringens andel 10,5 miljoner euro, anslaget för vidarebosättning 13,9 miljoner euro och anslaget för interna omplaceringar minst 4,6 miljoner euro. Det belopp som slutligen delas ut för interna omplaceringar preciseras vid den tidpunkt då beslutet fattas utgående från antalet faktiska omplaceringar.

I ansökningsomgången beviljas stöd för projekt eller verksamhet genom vilka man genomför de särskilda mål och nationella mål under dem som uppställs i fondens nationella program och genomförandeprogram. De särskilda målen som finansieras är befästande och utvecklande av det gemensamma europeiska asylsystemet, integrering och laglig invandring, återvändande, säkerställande av kontinuiteten och funktionen hos programmet för vidarebosättning, säkerställande av att placeringen av kvotflyktingar i kommunerna fungerar och stödjande av asylsystemet.

Ett projekt som stöds ur det nationella målet 2.2 (Integration) ska basera sig på partnerskap mellan sådana aktörer inom den offentliga och tredje sektorn som samarbetar med medborgare i tredjeländer och stärka nätverk mellan dem.

Ur ISF-fonden kan cirka 15,5 miljoner euro delas ut för projekt och verksamhet

Fonden för inre säkerhet indelas i ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering.

I denna ansökningsomgång beviljas ur fonden stöd för projekt eller verksamhet genom vilka man genomför de särskilda mål och nationella mål under dem som uppställs i fondens nationella program och genomförandeprogram. De särskilda målen som finansieras är stöd till den gemensamma visumpolitiken, gränsbevakning, driftsstöd samt risker och kriser.

Det särskilda målet 5 och de nationella målen 1.3, 2.5, 6.1 - 6.4 och 6.7 samt den särskilda åtgärden 2.7E ingår inte i ansökningsförfarandet eftersom den finansiering som har reserverats för dem redan har delats ut i sin helhet till projekt som fått stöd i tidigare ansökningsomgångar eller därför att deras innehåll är föremål för programändringar.

Ansökan till båda fonderna är öppen till den 3 november 2017 kl. 16.15.

Ansökningsannonser och ansökningsmaterial

Ytterligare information:

Iikka Saunamäki, överinspektör, tfn 0295 488 267, iikka.saunamaki@intermin.fi (AMIF-fonden)

Ville Similä, överinspektör, tfn 0295 488 279, ville.simila@intermin.fi (ISF-fonden)