Det invandringspolitiska programmet

Regeringens invandringspolitiska program fastställer Finlands riktlinjer för invandringspolitiken under den pågående regeringsperioden. Programmet anger de åtgärder som i synnerhet ska stödja arbetskraftsinvandring, integration och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper.

Målet är också att allt effektivare identifiera och utnyttja arbetskrafts- och kompetenspotentialen hos de invandrare som redan bor i landet.

Finland behöver invandrare för att svara mot bristen på arbetskraft i olika branscher, för att förbättra försörjningskvoten som försämras i takt med att befolkningen åldras och för att göra Finland mer attraktivt i internationella experters och företagares ögon.

Det invandringspolitiska programmet kompletterar för sin del de program och riktlinjer för Sipiläs regering som redan fastställts. Till dessa hör förutom regeringsprogrammet också regeringens invandringspolitiska åtgärder, det asylpolitiska åtgärdsprogrammet och statens program för integrationsfrämjande 2016-2019.

Bakom beredningen av programmet ligger migrationsstrategin Migrationens framtid 2020 som godkändes 2013 som statsrådets principbeslut.

Ministerarbetsgruppen för migration har varit projektets styrgrupp. En ministerie- och sektorsövergripande samarbetsgrupp har svarat för beredningen. I gruppen har medverkat inrikesministeriets migrationsavdelning, polisavdelning, gränsbevakningsavdelning, kommunikationsenhet och förvaltnings- och utvecklingsavdelning samt justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, miljöministeriet, Migrationsverket och Polisstyrelsen.

Det invandringspolitiska programmet blev klart i januari 2018.

Arbeta i Finland – Regeringens migrationspolitiska program för att stärka arbetsrelaterad invandring (på finska)

Den 31 oktober 2017 ordnades det ett diskussionsmöte för organisationer och företrädare för näringslivet. De viktigaste resultaten av mötet har beaktats i beredningen av programmet. Diskussionsmötet kan ses som webbupptagning på www.mediaserver.fi/live/sm-maahanmuuttopol

Mer information