Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändring av mottagningslagen förtydligar ansvaren för beredskapen inför massinvandring

Inrikesministeriet
7.10.2021 13.57
Pressmeddelande 125/2021

Det föreslås att lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel ändras så att ansvaret för beredskapsplanering i samband med organiseringen av mottagandet i situationer med massinvandring koncentreras till Migrationsverket. Ändringen förbättrar beredskapen inför stora antal invandrare och förtydligar arbetsfördelningen mellan myndigheterna. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 7 oktober.

För närvarande ansvarar Migrationsverket för systemet för mottagande av asylsökande och den allmänna beredskapsplaneringen i anslutning till mottagandet. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ansvarar för beredskapsplanerna inom sina områden och upprätthåller samarbetsgrupper, vars syfte är att samordna beredskapsplaneringen i anslutning till massinvandring. De regionala samarbetsgrupperna består förutom av myndigheter också av kommuner, organisationer och församlingar.

Fördelningen av den beredskapsplanering som gäller mottagandet mellan flera aktörer har upplevts som besvärlig. Eftersom Migrationsverket har det operativa ledningsansvaret i en situation med massinvandring, är det nödvändigt att föreskriva om verkets samordnande roll och uppgifter också i lag. 

I och med den föreslagna lagändringen överförs det övergripande ansvaret för beredskapsplaneringen och beredskapsåtgärderna till Migrationsverket, som har den starkaste kompetensen när det gäller att ordna mottagningstjänster. Ansvaret för att leda de regionala samarbetsgrupperna överförs från närings-, trafik- och miljöcentralerna till Migrationsverket. Dessutom stryks den gällande lagens bestämmelse om kommunernas skyldighet att inrätta flyktingslussar och förläggningar eftersom kommunerna enligt grundlagen har omfattande självstyrelse. 

I och med ändringen ökar Migrationsverkets uppgifter och verket behöver en ytterligare personalresurs på uppskattningsvis tre årsverken. Därför behandlar riksdagen lagförslaget i samband med den kompletterande budgetpropositionen för 2022. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Även andra lagändringar som stöder beredskapen bereds

I inrikesministeriets projekt som inleddes 2020 bereds också andra lagändringar som stöder beredskapen inför massinvandring. Avsikten är att propositionerna om dem ska överlämnas till riksdagen senare.

Lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter ändras så att man i en situation med massinvandring vid förvarsenheterna tillfälligt kan anlita även annan personal än personal i tjänsteförhållande för styrnings- och övervakningsuppgifter.

Till utlänningslagen fogas bestämmelser om användning av stöd från Europeiska unionens asylbyrå. Den nya asylbyrån ersätter det nuvarande Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO). EU-förordningen om byrån uppskattas träda i kraft i början av 2022. Byrån kan vid behov ombes att till Finland sända stödgrupper som består av tjänstemän från andra EU-länder samt personal från Europeiska unionens asylbyrå. 

Lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen ändras så att Migrationsverket får lämna ut nödvändiga uppgifter till medlemmarna i stödgrupper.

Antalet nya asylansökningar är nu rekordlitet

Massinvandring innebär en situation där förläggningarna för asylsökande inklusive tilläggsplatserna håller på att fyllas, nya invandrare anländer hela tiden och antalet invandrare är större än antalet personer som lämnar landet. Situationen kan uppstå i etapper eller mycket snabbt, till exempel på grund av massflykt från en annan stat till Finland.

För närvarande finns det inte någon sådan situation i sikte som situationen 2015. Sedan 2018 har antalet asylsökande som anlänt till Finland varit mindre än före 2015, och i år har det lämnats in cirka 900 första asylansökningar. Antalet är fortfarande rekordlitet.

Det har bedömts att till exempel situationen i Afghanistan i något skede påverkar också migrationen till Europa. Man följer noggrant hur mängden migration varierar på olika rutter. Finland upprätthåller en aktuell lägesbild både nationellt och som en del av EU.

Ytterligare information:

Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected] (utveckling av lagstiftningen med avseende på beredskapen för massinvandring)
Mari Helenius, specialsakkunnig, tfn 0295 488 214, [email protected] (ändring av mottagningslagen)