Hoppa till innehåll
Media

Ändring av mottagningslagen förtydligar ansvaren för beredskapen inför omfattande invandring

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 15.32
Pressmeddelande 167/2021

Lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel ändras så att ansvaret för beredskapsplanering i samband med organiseringen av mottagandet i situationer med omfattande invandring koncentreras till Migrationsverket. Republikens president stadfäste lagen torsdagen den 16 december. Lagen träder i kraft den 1 januari 2022.

Lagändringen förbättrar beredskapen inför ett stort antal invandrare och förtydligar arbetsfördelningen mellan myndigheterna. Det övergripande ansvaret för beredskapsplaneringen och beredskapsåtgärderna överförs till Migrationsverket, som i en situation med omfattande invandring har det operativa ledningsansvaret och också den starkaste kompetensen när det gäller att ordna mottagandet.

Tidigare har närings-, trafik- och miljöcentralerna upprätthållit regionala samarbetsgrupper som utöver av myndigheter bestått av kommuner, organisationer och församlingar. Att den beredskapsplanering som gäller mottagandet har fördelats på flera aktörer har upplevts som besvärligt. I och med ändringen överförs ansvaret för det regionala samarbetet till Migrationsverket.

I mottagningslagen stryks bestämmelsen om kommunernas skyldighet att inrätta flyktingslussar och förläggningar eftersom kommunerna enligt grundlagen har omfattande självstyrelse.

Även andra lagändringar som stöder beredskapen bereds

I inrikesministeriets projekt som inleddes 2020 bereds också andra lagändringar som stöder beredskapen inför omfattande invandring. Avsikten är att propositionerna om dem ska överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2022.

Lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter ändras så att man i en situation med omfattande invandring vid förvarsenheterna tillfälligt kan anlita även annan personal än personal i tjänsteförhållande för styrnings- och övervakningsuppgifter. Till utlänningslagen fogas bestämmelser om användning av stöd från Europeiska unionens asylbyrå. Lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen ändras så att Migrationsverket får lämna ut nödvändiga uppgifter till medlemmarna i stödgrupper.

I november 2021 inledde inrikesministeriet också ett projekt för att bedöma lagstiftning om beredskap för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan. I projektet bedöms hur man genom gällande lagstiftning kan bereda sig och reagera på sådan hybridpåverkan samt eventuella behov att ändra lagstiftningen inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Projektets mandatperiod löper ut i januari 2022.

Få asylansökningar har lämnats in i år

Omfattande invandring innebär en situation där förläggningarna för asylsökande inklusive tilläggsplatserna håller på att fyllas och kapaciteten måste ytterligare ökas eftersom nya invandrare anländer hela tiden. Situationen kan uppstå i etapper eller mycket snabbt, till exempel på grund av massflykt från en annan stat till Finland.

För närvarande finns det inte någon sådan situation i sikte som situationen 2015, och till exempel Belarus åtgärder har inte synts vid Finlands yttre gränser. Sedan 2018 har antalet asylsökande som anlänt till Finland varit mindre än före 2015. Antalet nya asylansökningar som lämnats in i år är fortfarande litet och har inte nått samma nivå som före pandemin.

Man följer noggrant hur mängden migration varierar på olika rutter. Finland upprätthåller en aktuell lägesbild både nationellt och som en del av EU.

Ytterligare information:

Mari Helenius, specialsakkunnig, tfn 0295 488 214, [email protected] (ändring av mottagningslagen, projektet för beredskap för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan)
Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected] (annan utveckling av lagstiftningen om beredskap inför omfattande invandring)