Hoppa till innehåll
Media

Ändringar föreslås i polisens metoder för inhämtande av information

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.57
Pressmeddelande

Avsikten är att polislagens bestämmelser om hemliga metoder för inhämtande av information och om gripande av efterlysta ska uppdateras och förtydligas. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 17 november.

Propositionen har samband med den proposition med förslag till lagar om ändring av tvångsmedelslagen och förundersökningslagen som regeringen tidigare lämnat till riksdagen. Syftet med helheten är att effektivisera brottsutredningen.

Bestämmelserna om gripande av efterlysta ska enligt förslaget förtydligas så att de förutom efterlysta personer också omfattar andra personer som en domstol har bestämt att ska hämtas till domstolen, häktas eller tas i förvar.

Det föreslås att metoder för inhämtande av information kan användas för förhindrande av flera brott än för närvarande

Det föreslås att polisen kan använda datanätsbaserat förtäckt inhämtande av information för att förebygga brott. Med förtäckt inhämtande av information avses kortvarigt inhämtande av information där polisen kan använda falska, vilseledande eller förtäckta uppgifter.

Tillstånd till teleavlyssning och teleövervakning ska i fortsättningen inte begränsas endast till vissa teleadresser eller teleterminalutrustningar som är kända vid tidpunkten för ansökan om tillstånd.

Det ska bli möjligt att använda överskottsinformation vid utredning av vissa nya brott som bestraffas med ett maximalt straff på över två år. Med överskottsinformation avses information som fåtts genom teleavlyssning, teleövervakning, inhämtande av basstationsuppgifter och teknisk observation, när informationen inte har samband med ett brott eller avvärjande av fara eller när den gäller något annat brott än det för vars förhindrande eller avslöjande metoden för informationsinhämtning har använts. Informationen kan användas till exempel för utredning av givande av muta eller narkotikabrott, om användningen av överskottsinformation är av synnerlig vikt för utredningen av brottet.

Det ska vara möjligt att använda täckoperationer för att förhindra dödligt våld

Vid användningen av täckoperationer ska det inte längre finnas sådana ytterligare krav som för närvarande, om man genom inhämtande av information förhindrar dödligt våld. Det ska vara möjligt för polisen att använda täckoperationer för att förhindra ett enskilt brott mot liv. Vid användningen av täckoperationer ska det inte längre finnas något ytterligare krav på att den brottsliga verksamheten ska vara planmässig, organiserad eller yrkesmässig eller att den ska kunna antas fortsätta eller upprepas.

Lagen avses träda i kraft omkring ett halvt år efter att den har stadfästs. 

Ytterligare information:

Marko Meriniemi, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 561, [email protected]