Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Blogg: Det centrala i bekämpningen av människohandel är att öka medvetenheten

Inrikesministeriet
7.5.2021 15.06
Nyhet
Kanslichef Kirsi Pimiä.

Människohandel är allvarlig brottslighet där människor undertrycks och utnyttjas. Det centrala i bekämpningen av människohandel är att identifiera offren och kunna hänvisa dem till ett hjälpsystem. Det är viktigt att stärka samarbetet mellan myndigheterna och med organisationerna och öka kunnandet om bekämpningen av människohandel. Dessutom måste kampen mot dessa allvarliga brott samordnas tillsammans och, viktigast av allt, medvetenheten om människohandel måste ökas, både hos myndigheterna och i samhället i allmänhet.

Människohandel är i typiska fall sådan brottslighet som enligt uppskattningar kommer till myndigheternas kännedom endast delvis. Offer för människohandel befinner sig ofta i en sårbar situation och detta inverkar på hur många allvarliga brott som kan avslöjas. De som begår människohandelsbrott utnyttjar offrens hjälplösa tillstånd och det är typiskt att offren inte vågar komma och berätta om sina erfarenheter för polisen.

Statsrådet publicerade i går en handlingsplan mot människohandel. En central fråga i handlingsplanen är att man i fortsättningen bör sträva efter att ännu bättre identifiera fall av människohandel, så att offren kan nås och identifieras. På detta sätt kan offren också effektivare hänvisas till hjälp och brottslingar ställas till svars för sina gärningar.

Ökad medvetenhet förutsätter information och analys

Ett av målen för handlingsplanen mot människohandel är att utifrån information utveckla arbetet mot människohandel. Vid inrikesministeriet har vi redan inlett detta arbete. Inrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet har till exempel inlett en utredning om praxis för uppehållstillstånd för offer för människohandel. 

Också i inrikesministeriets åtgärdsprogram mot olaglig inresa och olaglig vistelse i landet, som publicerades denna vecka, har man särskilt beaktat främjande av avslöjandet av människohandel.
Utrednings- och forskningsverksamheten stöder utvecklingen av arbetet mot människohandel.

Utifrån den information som tas fram kan vi bättre bedöma vilka åtgärder som främjar avslöjandet av människohandel och förbättrar offrens ställning.

Det föränderliga brottsfenomenet utmanar myndigheterna 

Människohandelsbrotten är mycket komplicerade vilket försvårar identifieringen av brotten. Om någon till exempel har blivit offer för misshandel på gatan, vet både myndigheterna och ögonvittnena vad de ska göra, men människohandelsbrotten kan fortsätta i flera år innan de identifieras. Gärningsmannen kan höra till offrets närmaste krets. Brott kan begås på flera platser i världen och de olika formerna av utnyttjande förändras ständigt.

Ur myndighetssynvinkel är det viktigt att förutom att trygga de resurser som anvisas för avslöjande och utredning av människohandelsbrott också fästa uppmärksamhet vid utbildning som syftar till att öka förståelsen och kunnandet hos myndigheterna.

Utbildning och ökad medvetenhet hjälper myndigheterna att identifiera människohandel

Varje myndighets yrkesskicklighet ökar genom utbildning och erfarenhet. I handlingsplanen mot människohandel, som publicerades i dag, ingår flera åtgärder som ska genomföras med hjälp av den kompetens och erfarenhet som man under årens lopp fått inom hjälpsystemet för offer för människohandel. Det gäller till exempel utbildning för olika aktörer samt att utarbeta anvisningar för att främja avslöjandet av människohandel och för att nå offren.

I handlingsplanen konstateras att identifieringen av människohandel behöver utvecklas i hela straffprocessen. Detta är ett mycket viktigt mål som vi beaktar inom vårt förvaltningsområde. Migrationsverket har redan tidigare satsat på utbildning och nu kommer utbildningen att utökas ytterligare. Förundersökningsmyndigheternas, till exempel polisens, kompetens i fråga om människohandelsbrottslighet kommer i fortsättningen att förbättras och bekämpningen och utredningen av människohandelsbrott effektiviseras.  

Utan det starka kunnandet hos myndigheterna och det smidiga samarbetet mellan dem identifierar man inte dessa brott som riktar sig mot offer i särskilt utsatt ställning, och offren blir utan det stöd de behöver. Vi arbetar alla tillsammans för en bättre morgondag också för offren för människohandel.

Kirsi Pimiä
Kanslichef
Inrikesministeriet