Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En ny lag ska i allt större utsträckning begränsa konsumenternas tillgång till vissa sprängämnesprekursorer

Inrikesministeriet
26.11.2020 15.55
Pressmeddelande 149/2020

Statsrådet har till riksdagen överlämnat regeringens proposition med förslag till lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och till lagar som har samband med den. Den nya lagen ska i allt större utsträckning begränsa konsumenternas tillgång till vissa sprängämnesprekursorer.

Lagen ska innehålla nationella bestämmelser om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och genom den upphävs lagen om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. De nationella bestämmelserna kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning.

Den nya lagen motsvarar i stor utsträckning den gällande lagen, men den innehåller vissa preciseringar som EU-förordningen förutsätter. Konsumenterna ska till exempel inte längre kunna skaffa vissa klorater och perklorater i vissa koncentrationer, vilket är möjligt med stöd av den gällande förordningen från 2013. Också svavelsyra i en viss koncentration blir nu tillståndspliktig.

I propositionen föreslås det också att tillståndssökandens bakgrund ska kontrolleras noggrannare än tidigare. Bestämmelser om detta ska fogas till lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen samt till straffregisterlagen.

Lagarna avses träda i kraft den 1 februari 2021, samtidigt som EU-förordningen börjar tillämpas.

Ytterligare information:
Hannele Taavila, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 568, [email protected]