Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s inrikesministrar diskuterar terrorismbekämpning, hybridhot och migration

EU2019FIInrikesministeriet 4.10.2019 13.44
Pressmeddelande 77/2019
EU-lippu

Inrikesminister Maria Ohisalo kommer att delta i mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 8 oktober i Luxemburg. Ministrarna kommer att diskutera bland annat migrationen, bemötandet av hybridhot och bekämpandet av terrorism. I diskussionen om bekämpande av terrorism och förebyggande av våldsbejakande extremism framhävs det hur viktigt det är att ingripa i alla former av fenomenet, inklusive våldsbejakande högerextremism och terrorism. Dessutom kommer ministrarna att få en lägesrapport om genomförandet av förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen.

På dagordningen står också en översikt över bekämpande av sexuella övergrepp mot barn. Som ordförande har Finland som mål att rådets slutsatser om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn ska antas.

– Fenomenet är gränsöverskridande och den digitala världen erbjuder personer som utnyttjar barn en miljö där de i allt högre grad kan begå övergrepp anonymt och i hemlighet. I slutsatserna förbinder man sig till att försvara barnens grundläggande rättigheter och brottsoffrens rättigheter. Det är viktigt att vi använder alla befintliga metoder och kanaler för att bekämpa fenomenet också på EU-nivå, konstaterar inrikesminister Ohisalo.

Ministrarna kommer också att diskutera de hot och möjligheter som införandet av ny teknik medför. Den nya tekniken kommer att ha en betydande inverkan på de brottsbekämpande myndigheternas framtida arbete. I och med 5G-tekniken förändras fältet av telenät mer än någonsin tidigare. En cybermiljö som är trygg för medborgarna måste säkerställas också i framtiden.

– De brottsbekämpande myndigheterna bör hänga med i utvecklingen, helst i främsta ledet. Det är viktigt att vi på EU-nivå antar en gemensam strategi att bemöta de hot och möjligheter som den nya tekniken medför, så att vi undviker överlappande arbete mellan olika aktörer, säger Ohisalo.

En bred lägesbild av migrationen samt diskussion om de tillfälliga arrangemangen på Medelhavet

Ministrarna kommer att diskutera lägesbilden av migrationen på alla viktiga rutter: antalet anlända är måttligt jämfört med tidigare år, men en ökning har observerats särskilt på rutten över östra Medelhavet. Greklands och Cyperns ministrar har per brev bett EU och de andra medlemsländerna om stöd på grund av det ökade antalet asylsökande.

Det förslag till tillfälligt arrangemang som Tyskland, Frankrike, Malta och Italien den 23 september tillsammans lade fram som lösning på hur asylsökande som räddats på Medelhavet ska placeras inom EU kommer också att diskuteras. Deltagande i arrangemanget är frivilligt. Europeiska kommissionen och Finland som ordförande i Europeiska unionens råd har stött förhandlingarna mellan de fyra länderna.

Avsikten är nu att se hur många medlemsländer som kan ansluta sig till detta tillfälliga och tidsbegränsade arrangemang.

– Som ordförandeland vill Finland i första hand hitta en hållbar lösning, som förnyar det gemensamma europeiska asylsystemet och får det att fungera. Den överenskommelse som nåtts mellan de fyra länderna för att hjälpa de länder som har ett migrationstryck är dock ett lovande framsteg. Som ordförande har vi stött denna process, säger minister Ohisalo.

På Internet Forum diskuteras de terrorhot som uppstår på webben

Minister Ohisalo kommer också att delta i ett Internet Forum-möte mellan EU och teknologiföretagen den 7 oktober. EU Internet Forum grundades 2015 för att teknologiföretag, EU:s institutioner, medlemsländernas ministrar och Europol tillsammans ska kunna diskutera bekämpande av terrorisminnehåll på webben.

Teman vid Internet Forum är utveckling av EU:s samarbete för att ta bort terrorisminnehåll, bekämpande av sexuella övergrepp mot barn som sker online och uppkomsten av terrorhot på webben.

– Det är viktigt att företagen på frivillig basis samarbetar för att ta bort terrorisminnehåll från nätet, säger minister Ohisalo.

Mer information:

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 2216, [email protected] 

Jarno Lappalainen, specialmedarbetare hos ministern, tfn 0400 536 973, [email protected]