Hoppa till innehåll
Media

Gränsförfarandet kan införas vid Finlands gräns i situationer med massinvandring och instrumentalisering av migranter

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 11.11
Pressmeddelande

I fortsättningen ska gränsförfarandet kunna införas genom beslut av statsrådet om exceptionellt många personer reser in till Finland under kort tid eller om Finland utsätts för hybridpåverkan som utnyttjar migration. Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen den 22 juni. Avsikten med propositionen är att förbättra möjligheterna att hantera migration som redan riktar sig till finskt territorium. Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

Gränsförfarandet innebär att asylansökningar som sannolikt är ogrundade snabbt kan behandlas genast vid gränsen eller i dess närhet. På så sätt förhindrar man att sökande rör sig inom Finlands territorium eller vidare till andra EU-länder. Gränsförfarandet kan tillämpas om sökanden till exempel har kommit från ett säkert land eller på något annat sätt lämnat in en uppenbart ogrundad ansökan. 

Migrationsverket ska avgöra ansökan inom fyra veckor från det att den lämnades in. För att möjliggöra ett snabbt förfarande kan Migrationsverket föra asylsamtal med hjälp av videokonferens eller någon annan teknisk lösning. 

– Den lagstiftning som gör gränsförfarandet möjligt är ett av många sätt genom vilka regeringen förbereder sig på att motverka hybridpåverkan där en främmande stat försöker utöva utpressning mot Finland genom att utnyttja migration. Under våren har vi redan bland annat gett gränsbevakningsväsendet större resurser för att sköta gränsbevakningen, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Ansökningarna ska prövas grundligt även vid gränsförfarandet

Trots gränsförfarandet ska asylansökningarna prövas individuellt, grundligt och rättvist. Gränsförfarandet ska inte tillämpas på sökande i en utsatt situation, till exempel offer för människohandel, om de under det snabba förfarandet inte kan garanteras det särskilda stöd de behöver vid asylförfarandet.

På minderåriga utan vårdnadshavare tillämpas gränsförfarandet i begränsad utsträckning endast på minderåriga som kommit från säkra ursprungsländer och med beaktande av barnets bästa. 

– Tröskeln för att införa gränsförfarandet ska vara hög och förfarandet ger inte rätt att ta genvägar i asylprocessen. Även vid gränsförfarandet ska asylansökningarna prövas så att den faktiska rätten att söka asyl bevaras. Besvärsrätten och rätten till tolkning och rättshjälp försvinner inte i och med gränsförfarandet, säger inrikesminister Mikkonen.

Sökanden måste vistas på förläggningens område

Gränsförfarandet baserar sig på EU-lagstiftningen. Vissa frågor som gäller dess tillämpning, till exempel begränsning av rörelsefriheten medan förfarandet pågår och upphörande av förfarandet, ska avgöras nationellt.

I propositionen föreslås att sökanden ska vara skyldig att vistas på området för en förläggning som är belägen vid gränsen eller i dess närhet och som anvisats sökanden. Utgångspunkten är att sökanden inte tas i förvar och kan röra sig fritt inom förläggningens område.

En klar tidpunkt för när förfarandet upphör är viktig med tanke på sökandens rättsskydd, eftersom också sökandens skyldighet att vistas på den förläggnings område som anvisats sökanden upphör vid samma tidpunkt. I propositionen anges de situationer där gränsförfarandet upphör.

Beredskap för hybridpåverkan som utnyttjar migration genom flera olika lagändringar

Instrumentalisering av migranter åtgärdas med flera olika operativa, rättsliga, diplomatiska och ekonomiska medel. Diplomati är den främsta lösningen på en främmande stats politiska påtryckning genom instrumentalisering av migranter. Det behövs dock också tydlig lagstiftning och tillräckliga befogenheter för myndigheterna att i störningssituationer agera på ett förebyggande och effektivt sätt.

Regeringens proposition till riksdagen om införandet av gränsförfarandet är en del av lagstiftningen under normala förhållanden. Under undantagsförhållanden tillämpas beredskapslagen. Regeringens proposition om ändring av beredskapslagen, som beretts av justitieministeriet, är för närvarande under behandling i riksdagen. I den föreslås hybridpåverkan som en ny grund för undantagsförhållanden.

Propositionen med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen gick till behandling i riksdagen den 9 juni. Enligt propositionen ska mottagandet av asylansökningar kunna koncentreras till särskilt angivna gränsövergångar vid Finlands riksgräns.  Statsrådet kan besluta om koncentrering, om detta är nödvändigt för att avvärja ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen, den nationella säkerheten eller folkhälsan som orsakas av ett exceptionellt stort antal inresande under en kort tid eller instrumentalisering av migranter.

Mer information:

Sanna Montin, specialsakkunnig, tfn 0295 488 314, [email protected]
Mikko Jalo, specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med ministern)