Hoppa till innehåll
Media

Lagändringar som gäller beredskap för massinvandring på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 12.57
Pressmeddelande 77/2021

Den 23 juni har inrikesministeriet sänt på remiss utkast till lagändringar som stöder beredskapen inför eventuell massinvandring. Behovet av ändringar har identifierats i samband med det utvecklingsarbete som myndigheterna har utfört sedan 2015.

I lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd förtydligas samordningen av beredskapen för massinvandring. Migrationsverket ansvarar för systemet för mottagande av asylsökande. Till denna del har Migrationsverket det operativa ledningsansvaret i en situation med massinvandring, och därför är det nödvändigt att föreskriva om verkets samordnande roll och uppgifter också på lagnivå.

Lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter ändras så att man i en situation med massinvandring vid förvarsenheterna tillfälligt kan anlita även annan personal än personal i tjänsteförhållande för styrnings- och övervakningsuppgifter. På så sätt kan också kapaciteten för tagande i förvar ökas snabbare än för närvarande, om det visar sig att det behövs i en situation med massinvandring.

Till utlänningslagen fogas en bestämmelse om användning av stöd från Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo). Enligt EU-förordningen om Easo kan byrån i situationer med omfattande invandring ombes att till Finland sända asylstödgrupper som består av tjänstemän från andra EU-länder och anställda vid Easo. Beslut om framställande av begäran fattas vid statsrådets allmänna sammanträde.

Lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen ska ändras så att Migrationsverket får lämna ut sådana uppgifter till medlemmar i asylstödgruppen som är nödvändiga för att asylutredningar ska kunna utföras och beslut delges.

Remissbehandlingen pågår till den 6 augusti 2021. Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2021. Projektets mandatperiod har fortsatts till den 31 mars 2022. 

För närvarande lämnas det in få nya asylansökningar

Massinvandring innebär en situation där förläggningarna för asylsökande inklusive tilläggsplatserna håller på att fyllas, nya invandrare anländer hela tiden och antalet invandrare är större än antalet personer som lämnar landet. Situationen kan uppstå i etapper eller mycket snabbt, till exempel på grund av massflykt från en annan stat till Finland.

För närvarande finns det inte någon sådan situation i sikte som situationen 2015. Sedan 2018 har antalet asylsökande som anlänt till Finland varit mindre än före 2015, och i år har det lämnats in cirka 300 första asylansökningar. Man följer noggrant hur mängden migration varierar på olika rutter, och Finland upprätthåller en uppdaterad lägesbild både nationellt och som en del av EU.

Ytterligare information:

Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected]