Statsrådet och ministerierna Media

Ny flygplats i inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse

Inrikesministeriet 28.10.2019 11.48
Pressmeddelande 82/2019

Till inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse har fogats Redstone Aero i Pyttis kommun.

Genom inrikesministeriets förordning som utfärdas med stöd av polislagen kan trafik eller vistelse begränsas på ett område eller i dess omgivning på grund av den fara som området utgör eller utsätts för. På ett område som omfattas av begränsning är det förbjudet att färdas och vistas utan tillstånd av områdets verksamhetsutövare. Verksamhetsutövare för flygplatsen i Pyttis är flygplatsoperatören Redstone Aero Oy. Den som bryter mot begränsningen kan dömas till böter.

Den gällande förordningen innehåller sammanlagt 127 områden som omfattas av begränsning av trafik och vistelse. Trafik och vistelse har begränsats t.ex. inom områden för flygplatser, fängelser, stamnätets transformatorstationer, inom vissa gruv- och industriområden samt inom områden för republikens presidents tjänstebostad och sommarresidens.

Syftet med begränsningarna är att trygga verksamheten eller egendomen på området eller skydda människor som vistas på eller utanför området. På de områden som omfattas av begränsning av trafik och vistelse finns ofta allvarliga säkerhetsrisker, och man måste känna området mycket väl om man rör sig där. I förordningen förutsätts att det område som omfattas av en begränsning tydligt märks ut. De viktigaste områdena med hänsyn till områdets användningssyfte ska vid behov inhägnas.

Den ändrade förordningen börjar gälla vid ingången av november 2019.

Ytterligare information:
Heidi Aliranta, specialsakkunnig, tfn 0295 488 367, [email protected]