Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Polisens nya strategi flyttar tyngdpunkten till förebyggande

Inrikesministeriet 19.12.2018 16.16 | Publicerad på svenska 20.12.2018 kl. 14.36
Pressmeddelande 146/2018

Syftet med polisens nya strategi för förebyggande verksamhet är att främja människornas trygghetskänsla och minska de negativa följder som brott och andra störningar har för ekonomin och för människan.

I praktiken består polisens förebyggande verksamhet bl.a. i att möta ungdomar, patrullera i förorter och glesbygder samt att lösa lokala problem i samarbete med övriga myndigheter samt organisationer och medborgare. Det förebyggande arbetet stöder polisens övriga funktioner genom att bidra med kunnande, information och samarbetskanaler.

- det viktigaste i säkerhetsarbetet är att hindra våld och kränkningar mot den fysiska integriteten innan det sker ett brott. I förebyggandet ingår också att avbryta brottsspiralen. Nästa år ska därför särskilt de förortspoliser som arbetar med ungdomar bli fler och polisens arbete styras lite mer i en förebyggande riktning, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

Åtgärderna integreras i polisinrättningarnas dagliga verksamhet

Åtgärderna i strategin ska integreras i varje polisinrättnings dagliga verksamhet genom ledarskapet och chefsarbetet. Den förebyggande verksamheten hör till polisens lagstadgade uppgifter, men all polisverksamhet borde utgå från detta synsätt.

Polisens förebyggande arbete är planmässigt och reglerat, och det förhindrar brott, störningar som hotar tryggheten och andra icke-önskade händelser som påverkar människornas säkerhets- och trygghetskänsla. Polisen arbetar lösningsinriktat i samarbete med olika myndigheter, organisationer och sammanslutningar.

Huvudteman för 2019

Vid genomförandet av strategin för 2019 ska det satsas särskilt på fem huvudteman, som är följande: vidareutvecklandet av Ankkuri-verksamheten, polisverksamheten i förorterna och glesbygden, samarbetet med läroanstalter, minskandet av våld mot kvinnor och av familjevåld och våld i nära relationer samt verksamheten med minoriteterna. Dessutom stöder regeringen genomförandet genom tilläggsanslag. Budgetförslaget för 2019 innehåller ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro för polisens förebyggande verksamhet och ett tilläggsanslag på 3,3 miljoner euro för polisens verksamhet i glesbygden.

Målet är att stärka säkerheten och trygghetskänslan

Målet för den förebyggande verksamheten är att bevara och stärka människornas känsla av säkerhet och trygghet. För att uppnå detta är det viktigt att polisen beaktar de olika befolkningsgrupperna, minoriteterna och åldersgrupperna samt de olika behov som landets olika delar har.

Syftet är också att minska de negativa följder för människorna, ekonomin och samhället som brottsligheten och de störningar som hotar tryggheten orsakar. Dessutom vill man säkerställa att expertisen och samarbetsnätverken inom den förebyggande verksamheten kan utnyttjas också inom övrig polisverksamhet.

Myndighetssamarbetet är en finsk styrka

Det samarbete som bedrivs mellan myndigheter, över sektorsgränser och med organisationer är en finsk styrka och resurs. Det goda samarbetet är en orsak till att Finland är ett av världens tryggaste länder.

Exempelvis i Ankkuri-verksamheten har man genom att slå ihop resurser inom polisen, socialarbetet och hälso- och sjukvården utvecklat allt effektivare metoder för att hjälpa de unga som uttrycker sitt illamående genom att begå brott. Ankkuri-teamen fungerar i förebyggande syfte så att barns och ungas livssituation kan förbättras på ett övergripande sätt i samarbete med polisen, ungdoms- och socialarbetet samt skolor.

Genomförandet av strategin följs upp

Polisstyrelsen gör upp en plan för genomförandet. Målen är riksomfattande, men åtgärderna skräddarsys på både regional och lokal nivå. Inrikesministeriet publicerar årligen en offentlig rapport om hur genomförandet av strategin framskrider.

Strategin har utarbetats i samarbete med intressegrupper. Under beredningen ordnades det workshoppar där polisväsendet, olika befolkningsgrupper, centrala samarbetsparter och intressegrupper deltog i beredningen av strategin.
 

Poliisin ennalta estävän työn strategia 2019-2023

Mål och metoder i det förebyggande arbetet, bild (på finska)
 

Ytterligare information:

Tarja Mankkinen, utvecklingschef, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 488 370, [email protected]