Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Polisens förebyggande verksamhet främjar samhällets och människornas säkerhet

Inrikesministeriet
8.5.2020 10.12
Pressmeddelande 41/2020
Foto: Ankarverksamheten

Den förebyggande verksamheten vid polisinrättningarna har utvecklats, resurser har riktats till den och arbetet har gett resultat. De poliser som utför förebyggande arbete är mycket engagerade i sitt arbete och har en klar syn på hur arbetet utförs. Det finns dock skillnader mellan polisinrättningarna när det gäller genomförandet av den förebyggande verksamheten. Bland annat detta framgår av en färsk genomföranderapport där resultaten av arbetet granskas 2019.

Polisens förebyggande arbete syftar till att upprätthålla samhällets och människornas säkerhet, trygghetskänslan och tilltron till polisen genom att i ett tidigt skede ingripa i sådana händelser och sådan utveckling som äventyrar säkerheten. Det centrala i det förebyggande arbetet är samarbetet med de lokala invånarna och organisationerna.

Ankarverksamheten har utvidgats till olika delar av Finland

Prioriterade teman för den förebyggande verksamheten var i fjol 

  • ankarverksamhet, som genomförs i multiprofessionellt samarbete
  • polisens verksamhet i förorter och glest bebodda områden
  • samarbete med läroanstalterna
  • bekämpning av våld mot kvinnor och av familjevåld och våld i nära relationer
  • verksamhet med minoriteter

Till exempel den multiprofessionella ankarverksamheten har utvidgats och utvecklats, och genom verksamheten har allt fler unga som uppvisar symptom genom att begå brott kunnat nås på olika håll i Finland. Ankarteamen, där anställda inom socialväsendet, polisen, hälso- och sjukvården och ungdomsarbetet samarbetar, har kunnat hjälpa både unga och familjer. Ankarverksamheten bidrar också till att förebygga gängbildning och uppkomsten av sådana områden där säkerhetsproblemen hopar sig. 

Målet är att föra polisen närmare människor och sammanslutningar

Polisens verksamhet har koncentrerats till 11 polisinrättningars område. Områdena är stora och invånarna upplever allt oftare att polisen är långt borta och att polisens synliga verksamhet har minskat. Syftet med polisens strategi för förebyggande verksamhet är att föra polisen närmare invånarna och samarbetspartnerna. På detta sätt kan polisen bättre identifiera och förstå människornas och sammanslutningarnas behov och på så sätt öka människornas säkerhet och trygghetskänsla.

Den förebyggande verksamheten är polisens lagstadgade uppgift och resurserna ingår huvudsakligen i polisens basfinansiering. För att främja vissa viktiga mål har det också beviljats särskild finansiering. Till exempel nätpolisverksamheten och polisens verksamhet i förorter och glest bebodda områden har fått tilläggsfinansiering.

Det finns stora skillnader mellan regionerna när det gäller hur ankarverksamheten och annan förebyggande verksamhet genomförs. Till följd av detta har invånarna på olika håll i landet inte lika tillgång till tjänster som förebygger störningar och brott och ökar säkerheten. Skillnaderna beror bland annat på resursläget samt på hur exempelvis det multiprofessionella samarbetet (såsom ankarverksamhet) leds och genomförs av olika myndigheter.

Polisens strategi för förebyggande arbete 2019–2023

Polisens strategi för förebyggande arbete fastställdes i december 2018.  Den omfattar åren 2019–2023 och har som mål att Finland ska vara ett tryggt land för alla som bor här. 
Inrikesministeriet fastställer årligen de prioriterade temana för genomförandet av strategin och Polisstyrelsen ger anvisningar till polisinrättningar som genomför den förebyggande strategin. Vid verkställigheten beaktas varje polisinrättnings situation, regionala och lokala behov samt möjligheter. 

Rapporten om genomförande baserar sig på uppgifter lämnade av polisinrättningarna, Centralkriminalpolisen och Polisyrkeshögskolan. Rapporten är det första dokumentet där polisens förebyggande verksamhet har granskats ingående och där man berättar om verksamhetens resultat.

Ytterligare information 
Tarja Mankkinen, utvecklingschef, tfn 0295 488 370, [email protected]