Hoppa till innehåll
Media

Polisens handräckning till barnskyddet och socialjouren ska bli avgiftsfri enligt lag

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 13.36 | Publicerad på svenska 15.10.2021 kl. 13.10
Pressmeddelande 130/2021
barn och vuxna håller i hand.

Inrikesministeriet har inlett ett lagprojekt vars syfte är att göra den handräckning som polisen ger barnskyddet och socialjouren avgiftsfri. För att handräckningens avgiftsfrihet ska kunna genomföras krävs en lagändring. Polisens avgiftsfria handräckning ska gälla till exempel att leta efter och återföra till barnskyddsanstalten ett barn som utan tillstånd avlägsnat sig från anstalten.

– Syftet med lagändringen är att säkerställa att människor i särskilt sårbar ställning, såsom barn eller offer för våld i nära relationer, i en akut situation får den stöd de behöver. För att kunna sköta denna uppgift behöver barnskyddsmyndigheterna och social- och krisjouren ibland handräckning av polisen. I och med ändringen behöver de praktiska aktörerna inte tänka på kostnaderna för handräckningen i samband med dessa ofta allvarliga och brådskande åtgärder, och människor får den hjälp de behöver utan fördröjningar, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Bestämmelser om polisens avgiftsbelagda handräckning finns i förordningen om polisens avgiftsbelagda prestationer. Också den överlag föråldrade lagen om ersättande av vissa kostnader för av polis lämnad handräckning från 1956 är fortfarande i kraft. De nuvarande bestämmelserna har visat sig lämna rum för tolkning.  För att man ska kunna förtydliga lagstiftningen och föreskriva att den handräckning som polisen ger barnskyddet och socialjouren ska vara avgiftsfri, bör 1956 års lag upphävas och bestämmelser om avgiftsfri handräckning beredas.

Målet är att de bestämmelser om kostnaderna för handräckning av polisen som bereds ska möjliggöra en effektiv myndighetsverksamhet, men att de ändå ska trygga polisens förmåga att sköta sina uppgifter enligt polislagen. 

För att polisen ska klara av sina lagstadgade uppgifter är det viktigt att handräckning begärs av polisen endast när den verkligen behövs. Därför ska den myndighet som begär handräckning ordna sin egen verksamhet och sina egna resurser och befogenheter så att skötseln av de grundläggande uppgifterna inte regelmässigt är beroende av handräckning.

Syftet med det aktuella projektet är att utarbeta ett förslag till avgiftsfrihet för den handräckning som polisen ger barnskyddet och socialjouren. Dessutom ska det utarbetas bestämmelser på lagnivå om ersättning av kostnaderna för handräckningen.

Projektet stöder regeringsprogrammets mål om att främja barn- och familjeanpassning och att barns och ungas välbefinnande ska prioriteras. Projektets mandatperiod är 18.10.2021–31.12.2022. I arbetet beaktas reformen av barnskyddslagen, som pågår vid social- och hälsovårdsministeriet.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information:
Marja-Leena Härkönen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 297, [email protected]