Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ändringar i lotterilagen med anledning av en ny finansieringsmodell

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 14.38
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lotterilagen som en del av en ny finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med avkastningen av penningspelsverksamhet. Avsikten är att Veikkaus Ab:s avkastning från ingången av 2024 ska överföras till statsbudgeten utan de ändamål som för närvarande anges i lotterilagen.

Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 10 november 2022.

Enligt lotterilagen används Veikkaus Ab:s avkastning för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete, hälsa och social välfärd samt hästuppfödning och hästsport. Nu föreslås det att de specificerade ändamålen för avkastningen och fördelningen av avkastningen på dessa ändamål slopas. De allmännyttiga verksamheter som för närvarande finansieras med Veikkaus Ab:s avkastning ska i fortsättningen finansieras med allmänna budgetmedel, inte med Veikkaus Ab:s avkastning.

Från och med ingången av 2024 ska Veikkaus Ab:s avkastning användas för utgifter enligt statsbudgeten som allmänna medel, utan ett bestämt ändamål. Bestämmelserna om de ändamål för vilka Veikkaus Ab:s avkastning ska användas, om upptagande av avkastningen i statsbudgeten och om redovisning av avkastningen ska ändras så att de överensstämmer med den nya finansieringsmodellen.

Undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet bereder de lagändringar som behövs inom deras ansvarsområden. Den nya finansieringsmodellen utgår från att dessa ministerier även i fortsättningen ska besluta om beviljandet av statsunderstöd och statsandelar inom ramen för de anslag som anges i statsbudgeten. Avsikten är att de regeringspropositioner som bereds vid de olika ministerierna ska behandlas samtidigt i riksdagen.

Bakom ändringarna ligger regeringens riktlinje om att en ny finansieringsmodell för allmännyttig verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter ska införas vid ingången av 2024. Projektgruppen, som bestod av statssekreterare, och den parlamentariska uppföljningsgruppen offentliggjorde ett förslag till en ny finansieringsmodell i februari 2022.

Målet är också att stärka bekämpningen av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till

Lotterilagen reglerar penningspelsverksamheten. Den nya finansieringsmodellen bedöms skapa klarhet i penningspelssystemet. Utgångspunkten är att Finlands penningspelssystem i enlighet med regeringsprogrammet också i fortsättningen ska grunda sig på ett system med ensamrätt.

Syftet med lagändringarna är också att stärka bekämpningen av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till. Bekämpningen av spelproblem är utgångspunkten för penningspelspolitiken, systemet med ensamrätt för penningspel och bestämmelserna om dessa. Med tanke på bekämpningen av skadeverkningar har det nuvarande sambandet mellan avkastningen av penningspel och de verksamheter som finansieras med den ansetts problematiskt, eftersom det kan framhäva betydelsen av avkastningen av penningspel och därigenom orsaka motstridiga incitament inom penningspelssystemet.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024.

Ytterligare information

Elina Rydman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 586, [email protected]
Akseli Koskela, statssekreterare, tfn 050 418 2274, [email protected]