Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition om en plan för de offentliga finanserna och om en andra tilläggsbudget:
Finansiering av den grundläggande verksamheten för de myndigheter som svarar för den inre säkerheten och behövliga investeringar betonas i inrikesministeriets anslagsförslag

Inrikesministeriet
8.4.2020 14.31 | Publicerad på svenska 8.4.2020 kl. 17.09
Pressmeddelande 26/2020
Ramförhandlingar 2020.

Regeringen har slutfört förhandlingarna om planen för de offentliga finanserna 2021–2024 och om den andra tilläggsbudgeten.

– De yrkesutbildade personerna inom den inre säkerheten tryggar vår vardag såväl under normala förhållanden som under undantagsförhållanden. I synnerhet polisen och gränsbevakarna arbetar för närvarande dygnet runt för att trygga vår hälsa. Regeringen sörjer för de ekonomiska förutsättningarna för det här viktiga arbetet, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Genom den andra tilläggsbudgeten bereder man sig på att täcka kostnader som föranleds av coronavirussituationen

I regeringens andra tilläggsbudget föreslås cirka 8,4 miljoner euro för Gränsbevakningsväsendet för att täcka de utgifter som föranleds av återinförandet av gränskontrollen vid de inre gränserna 19.3–13.5.2020.

För polisen föreslås 300 000 euro för utgifter i det inledande skedet, såsom för de personal- och fordonskostnader som föranleds av att genomföra begränsningarna i rörelsefriheten i fråga om Nyland.

Myndigheterna får ersättning för de kostnader för hanteringen av coronavirusläget som avviker från de normala kostnaderna. Ersättningen betalas till fullt belopp och anslagen tas in i tilläggsbudgetpropositionerna under 2020. Detta gäller t.ex. polisens ökade utgifter.

För Nödcentralsverket föreslås 125 000 euro för utveckling av informationsegenskaperna hos applikationen 112 Suomi och för beredskap för upprätthållandet av Nödcentralsverkets verksamhet under undantagsförhållanden.

Satsningar på gränsövervakning i planen för de offentliga finanserna

Inrikesministeriet föreslår ett anslag på totalt cirka 1,5 miljarder euro för sitt förvaltningsområde för hela ramperioden 2021–2024.

I planen för de offentliga finanserna föreslås ett tidsbegränsat tillägg på 10 miljoner euro för Gränsbevakningsväsendet 2021 och 2022 för att trygga den operativa kapaciteten. Dessutom föreslås finansiering för att förbättra säkerheten i lokalerna och för att genomföra de ändringar i de nationella informationssystemen som reformen av Schengenområdets informationssystem (SIS) kräver.

För polisen föreslås 10 miljoner euro för att upprätthålla kapacitet av investeringskaraktär 2021. Tilläggsfinansiering föreslås bland annat för fordonsinvesteringar, genomförande av de nationella ändringar som SIS kräver samt för Skyddspolisens lokalutgifter.

Regeringen föreslår tilläggsfinansiering också för bekämpning av den grå ekonomin. I enlighet med regeringsprogrammet ska regeringen utvidga och påskynda åtgärder för att bekämpa grå ekonomi för att minska på det skattemässiga underskottet.

Det föreslås att förebyggandet av radikalisering stärks genom en årlig anslagsökning under hela ramperioden. Med finansieringen stöds bland annat exit-verksamheten, som bekämpar våldsam extremism och hjälper radikaliserade personer att lösgöra sig från skadlig verksamhet. Genom exit-verksamheten minskar man risken för våld, och den kompletterar de straffrättsliga medlen.

För att trygga Räddningsinstitutets utbildningsverksamhet, utveckla utbildningens kvalitet och stödja forsknings- och utvecklingsverksamheten föreslår regeringen finansiering på 2,4 miljoner euro för 2021 och 2022. På detta sätt säkerställer man att räddningsverken har tillräckligt med kompetent personal och att människorna får brådskande hjälp.

För Migrationsverket föreslås ett tilläggsanslag för att minska anhopningen av ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete och studier, för att utveckla automatiseringen samt för att upprätthålla och utveckla det elektroniska ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden. Systemets automatiseringsgrad ökas bland annat för att göra tillståndsbehandlingen smidigare och påskynda behandlingstiderna.

För att ersätta de nuvarande utrymmena vid förvarsenheten i Helsingfors föreslås dessutom ett tillägg för ramperioden. För att stödja hjälpsystemet för offer för människohandel föreslås också ett årligt tilläggsanslag.

En redogörelse om planen för de offentliga finanserna överlämnas till riksdagen den 16 april 2020.

Ytterligare information:

Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, [email protected]
Jussi Pyykkönen, specialmedarbetare hos minister Ohisalo, tfn 044 023 9149, [email protected]