Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utlysning av ansökningar till Europeiska unionens fonder för inrikes frågor – cirka 12 miljoner euro EU-stöd beviljas

Inrikesministeriet
5.10.2020 11.07
Pressmeddelande 115
EU-flaggan.

Inrikesministeriet har 5.10 utlyst ansökningarna till fonden för inre säkerhet (ISF) och asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Totalt beviljas EU-stöd om cirka 12 miljoner euro till projekt som riktas till fondprogrammen. Ansökningarna är öppna till 30.10 kl. 16.15.

Ur ISF-fonderna beviljas stöd till gränsbevakning och bekämpning av terrorism

Från ISF-fonden kan totalt cirka 5 miljoner euro EU-stöd sökas. Av finansieringen riktas cirka 1,4 miljoner euro till verkställande av in- och utresesystemet (EES) och cirka 1,5 miljoner euro till verkställande av EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias). Till utvecklingen av gränsbevakningsteknik som utnyttjar fjärrstyrda luftfartyg finns 850 000 euro att söka. 

Dessutom finns det finansiering att söka bland annat till upphandling av patrullfartyg och -fordon som används vid gränsbevakning, ökning och uppdatering av mängden gränsbevakningsredskap och -teknik, bekämpning av terrorism på land och till havs samt utveckling av ett nationellt informationssystem för viseringar. Alla ansökningsbara åtgärder och finansieringsbeloppen tillgängliga för dem uppges i bilagan till den utlysta ansökan. 

AMIF-fonden beviljar stöd till projekt för återvändande och vidarebosättning av kvotflyktingar 

Ur AMIF-fondens grundläggande finansiering kan totalt cirka 2 miljoner euro sökas till projekt riktade till återvändande. Av totalbeloppet kan cirka 1 miljon euro sökas till projekt riktade till kompletterande åtgärder gällande återvändande, cirka 400 000 euro till projekt riktade till åtgärder för återvändande och cirka 350 000 euro till projekt riktade till samarbete gällande återvändande.

Åtgärder för återvändande som stöds kan omfatta utveckling av kompletterande åtgärder gällande återvändande, det vill säga systemet för frivilligt återvändande samt innehållet i förvarstagande och alternativ för det, verkställande av frivilligt återvändande och samarbete relaterat till återvändanden. Dessutom kan stöd ansökas exempelvis till statistikföring, analys och inhämtning av landsinformation förknippad med återvändande samt åtgärder relaterade med återintegrering. 

Fondens anslag för återintegrering kan sökas till projekt och verksamhet riktade till återintegrering av kvotflyktingar till ett belopp om 5 miljoner euro.

Cirka 800 000 euro finns att söka för utveckling av myndighetsprocesser med anknytning till återintegrering, cirka 240 000 euro till utveckling av coachning som främjar mottagning, cirka 2,6 miljoner euro till effektivisering av placering i kommunerna och tryggande av tillgången till kommunplatser och cirka 1,1 miljoner euro till främjande av integreringen av kvotflyktingar.

Med anslaget för vidarebosättning stödjer man på ett riktat sätt ett smidigare vidarebosättningsförfarande samt säkerställandet av tillgängligheten av vissa tjänster som är väsentliga för kvotflyktingars integration. 

Ytterligare information:

specialsakkunnig Riika Väliahde, tfn 0295 488 257, [email protected] (ISF-ansökan)

specialsakkunnig Kristiina Mauriala, tfn 0295 488 275, [email protected] (AMIF-ansökan, återvändande)

specialsakkunnig Iikka Saunamäki, tfn 0295 488 267, [email protected] (AMIF-ansökan, anslag för återintegrering)