Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Ett sponsorprogram för integration av kvotflyktingar kan komplettera myndigheternas åtgärder

arbets- och näringsministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2021 13.00
Pressmeddelande
En mor med sitt barn.

En ny utredning, som beställts av inrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet, tar ställning till om Finland kunde utnyttja så kallade ideella sponsorprogram för integration i mottagandet av kvotflyktingar. Enligt utredningen kan modellen påskynda integrationen och stödja statens och kommunernas integrationsinsatser också i Finland.

Idén med ideella sponsorprogram är att för varje kvotflykting utse en faddergrupp på cirka fem personer, som deltar i personens integration i 1–2 års tid. Gruppen kan till exempel hjälpa personen att finna bostad, skapa sociala nätverk, planera framtiden, studera språk eller hittar studie- och arbetsplats. Avsikten är att påskynda och förbättra integrationen av kvotflyktingar.

I bästa fall kan sponsorverksamheten enligt utredningen förebygga ohälsa och psykosociala problem som orsakas av ensamhet och brist på kontakter i vardagen. Sponsorprogrammet kan också bidra till att skapa permanenta strukturer för samarbete mellan myndigheter och det civila samhället. I utredningen konstateras att ett ökat deltagande av det civila samhället i integrationen på lång sikt också kan motivera en höjning av flyktingkvoten.

Sponsorverksamheten kunde testas i några kommuner

I utredningen ingår ett förslag om att utse en nationell samordnare för sponsorprogrammet. Samordnaren skulle se till att målen uppnås, till exempel genom att ordna utbildningar och stödja de lokala aktörerna. Därtill behövs lokala samordnare som ansvarar för rekryteringen av sponsorer, sammanförandet av sponsorer och kvotflyktingar och för ett fungerande samarbete mellan den offentliga sektorn och det civila samhället.

I utredningen föreslås pilotförsök med sponsorverksamhet i några kommuner. Utifrån erfarenheterna av försöket kan verksamheten utvecklas och eventuellt utvidgas till flera kommuner.

Positivt mottagande bland integrationsfrämjande aktörer 

I utredningen granskas Finlands möjligheter att utveckla ett ideellt sponsorprogram för integration i samarbete mellan staten, kommunerna, intresseorganisationer och det övriga civila samhället. I utredningen görs en bedömning av programmets genomförbarhet, dess förutsättningar, mervärde och eventuella utmaningar i en finländsk kontext.

Aktörer inom integrationsarbetet förhåller sig positivt till ideell sponsorverksamhet. En enkät sändes ut till alla kommuner som tar emot kvotflyktingar, och 32 kommuner i olika delar av landet svarade på den. Dessutom har organisationer som utför integrationsfrämjande arbete, företrädare för religiösa samfund, forskare och volontärer tillfrågats om sin syn på sponsorverksamheten. 

Utredningens utfördes vid Karleby universitetscenter Chydenius, som hör till Jyväskylä universitet. Utredningen genomfördes med finansiering från inrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet och som en del av ministeriernas forskningsverksamhet. Styrgruppen bestod av representanter för inrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet.

EU-kommissionen och FN förordar sponsorprogrammet

Ideella sponsorprogram (community sponsorship) har sitt ursprung i Kanada, där privata aktörer inledde sponsorverksamhet redan 1978. Under de senaste åren har motsvarande integrationsmodeller blivit vanligare i EU-länderna och globalt, och vi har fått uppmuntrande rapporter om bättre resultat i integrationen av kvotflyktingar.

I september 2020 presenterade Europeiska kommissionen ett meddelande om en övergripande migrations- och asylpakt som bland annat betonar vikten av att ta emot kvotflyktingar. Dessutom uppmuntrar kommissionen medlemsländerna att tillsammans med det civila samhället inrätta ideella sponsorprogram. Att utveckla denna typ av program är också ett mål i FN:s flyktingkommissariat UNHCR:s strategi om kvotflyktingar 2019–2021.

– UNHCR välkomnar denna rapport, som är ett första och viktigt steg mot inrättandet av ett ideellt sponsorprogram för integration i Finland. Sponsorprogrammen ger medborgare och lokalsamhällen möjlighet att delta i och stödja statens arbete för att integrera flyktingar. De kan bidra till insatserna för att skapa fungerande lösningar för flyktingar och tillsammans bygga upp ett starkare samhälle. Med hjälp av programmet kan flyktingar skapa nätverk som hjälper dem att anpassa sig, lära sig, få jobb och integreras snabbare, säger Henrik M. Nordentoft, UNHCR:s representant i de nordiska länderna och Baltikum.

– Vi har redan sett positiva och synliga resultat i andra europeiska länder, och UNHCR är redo att stödja Finland när genomförandet fortskrider, fortsätter han.

Mottagandet av kvotflyktingar är en vedertagen och även i fortsättningen central del av Finlands migrationspolitik. Det är ett sätt att axla sitt globala ansvar och på ett effektivt och tryggt sätt erbjuda skydd till dem som behöver det mest. I år tar Finland emot 1 050 kvotflyktingar och strävar dessutom efter att genom EU-samarbetet stärka mottagandet av kvotflyktingar i så många medlemsstater som möjligt. 

Mer information:

Elina Johansson, specialsakkunnig, tfn 0295 488 615, [email protected] (kvotflyktingar)
Varpu Taarna, specialsakkunnig, tfn 0295 048 243, [email protected] (integration)
Kati Turtiainen, universitetslektor, tfn 040 669 1955, [email protected] (integrationsforskning)