Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En ny delegation för penningspelsärenden tillsattes

Inrikesministeriet 21.11.2019 13.38
Pressmeddelande 100/2019

Statsrådet har tillsatt en ny delegation för penningspelsärenden för riksdagens valperiod 2019–2023. Delegationen har till uppgift att i överensstämmelse med lotterilagen följa uppnåendet av och utvecklingsbehoven för de penningspelspolitiska målsättningarna för att upprätthålla och stärka monopolsystemet.

Delegationen ska bland annat följa och utvärdera den allmänna utvecklingen av läget när det gäller skadeverkningarna av penningspel, förändringarna i penningspelsbranschens verksamhetsmiljö och beredningen av lagstiftning som anknyter till penningspelspolitiken. Delegationen har också en viktig roll som ett forum för dialog och informationsutbyte mellan ministerierna, myndigheterna, riksdagspartierna samt företrädare för de sammanslutningar som får understöd av avkastningen av penningspelsverksamhet.

Ordförande för delegationen är inrikesministeriets kanslichef. Vice ordföranden företräder riksdagspartierna. De övriga medlemmarna och deras ersättare företräder jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, finansministeriet, Polisstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd, de politiska partier som är företrädda i riksdagen samt sammanslutningar som får understöd av avkastningen av penningspelsverksamhet. Inrikesministeriet kan dessutom utnämna permanenta sakkunniga till delegationen.

Delegationens sammansättning

Ordförande:
Ilkka Salmi, kanslichef, inrikesministeriet

Vice ordförande:
Antton Rönnholm, partisekreterare, SDP

Medlemmar:

Företrädare för ministerier och myndigheter
Katriina Laitinen, lagstiftningsdirektör, inrikesministeriet
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet
Anita Lehikoinen, kanslichef, undervisnings- och kulturministeriet
Kirsi Varhila, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet
Sari Alho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
Pekka Hurtola, finansråd, statsrådets kansli
Kirsti Vallinheimo, budgetråd, finansministeriet
Seppo Kolehmainen, polisöverdirektör, Polisstyrelsen
Saini Mustalampi, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd

Företrädare för riksdagspartierna
Antton Rönnholm, partisekreterare, sd
Ari Koponen, riksdagsledamot, saf
Wille Rydman, riksdagsledamot, saml
Juha Pylväs, riksdagsledamot, cent
Katri Pihlaja, SVM, gröna
Riitta Matilainen, doktor, vänst
Henrik Wickström, vice ordförande, sv
Päivi Räsänen, riksdagsledamot, kd
Juhani Klemetti, B.A. International affairs, Liike Nyt

Företrädare för sammanslutningar som får understöd av avkastningen av penningspelsverksamhet
Riitta Kittilä, organisationschef, SOSTE Finlands social och hälsa rf
Vesa Mäkinen, verkställande direktör, Finlands Hippos rf
Tommi Saarikivi, verksamhetsledare, Finlands Teatrar ry

Alla medlemmar har en personlig ersättare. Delegationens mandattid börjar den 25 november 2019 och fortgår tills en ny delegation har tillsatts.

Ytterligare information
Elina Rydman
, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 586, [email protected]

Korrigering 21.11 14.02: delegationen tillsattes av statsrådet.