FI SV

EU:s vapendirektiv föranleder ändringar i skjutvapenlagen

Inrikesministeriet 5.5.2017 10.17
Pressmeddelande 042/2017
EU:s vapendirektiv föranleder ändringar i skjutvapenlagen

Inrikesministeriet har inlett ett projekt med hjälp av vilket EU:s skjutvapendirektiv genomförs i Finland. Direktivet förutsätter att åtminstone skjutvapenlagen och vid behov också lagen om frivilligt försvar ändras. Under projektet görs i den nationella lagstiftningen endast sådana ändringar som skjutvapendirektivet förutsätter. Under beredningen kommer olika intressentgrupper att höras ofta och på bred basis.

Innehållet i EU:s skjutvapendirektiv har redan godkänts och inväntar endast underskrift av Europeiska rådets ordförande och Europaparlamentets talman. Detta väntas ske i maj. Medlemsstaterna ska genomföra direktivet nationellt huvudsakligen senast 15 månader efter det att direktivet trätt i kraft.

Inom projektet utarbetas en regeringsproposition om genomförande av skjutvapendirektivet. I beredningsarbetet följs de ståndpunkter som statsrådet och riksdagen bildat under beredningen av vapendirektivet. De centrala intressentgrupperna deltar i beredningen av projektet, olika experter hörs vid behov och propositionen sänds i sinom tid också ut på bred remiss. I takt med att projektet framskrider ordnas dessutom diskussionsmöten för sakkunniga och intressentgrupper.

Det nya direktivet förhindrar inte reservistverksamheten eller annan vapenhobby

Under de förhandlingar som fördes i fjol nådde Finland sina egna mål, och det nya vapendirektivet kommer inte att förhindra reservistverksamheten eller annan vapenhobby. I det nya vapendirektivet förbjuds i regel vissa kombinationer av halvautomatvapen och magasin med många skott. Man kan dock få dispens för dessa vapen på olika grunder, av vilka den viktigaste för Finland är försvarsändamål. Dessutom kan t.ex. samlare och sportskyttar beviljas dispens.

Avsikten med vapendirektivet är att se till att den inre marknaden för skjutvapen upprättas och att medborgarna i EU samtidigt garanteras en hög säkerhetsnivå. Vapendirektivet är också en del av EU:s mer omfattande och övergripande åtgärder i kampen mot terrorism. Direktivets bestämmelser, i synnerhet när det gäller att förbättra spårbarheten för vapen, främjar den inre säkerheten. Dessutom stärker bestämmelserna övervakningen av vapenhandeln och också i övrigt harmoniserar skjutvapenlagstiftningen i EU.

Projektets mandatperiod är 2.5.2017 - 30.6.2018.

Närmare information på projektsidan:
http://intermin.fi/sv/skjutvapendirektiv

Ytterligare information:
Johanna Puiro, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 584, johanna.puiro@intermin.fi