Projekt för att främja familjeåterförening

Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenyhdistämistä koskevan lainsäädännön arvioiminen perhe-elämän suojan ja lapsen edun toteutumisen edistämiseksi

SM023:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Avlägsnandet av hinder för familjeåterförening främjar regeringens politik för de mänskliga och grundläggande rättigheterna samt barn- och familjevänlig politik

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM023:00/2020

Ärendenummer SMDno-2020-1659 , VN/6075/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.8.2020 – 30.6.2022

Datum för tillsättande 15.7.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Demokratin, delaktigheten och förtroendet för samhällsinstitutionerna förstärks

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 16.11.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 24/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 148/2022

De nödvändiga författningsändringarna bereds för avlägsnandet av försörjningsförutsättningen i utlänningslagen (301/2004) som en förutsättning för uppehållstillstånd för familjemedlemmar till minderåriga som får internationellt skydd. Det ska göras en utredning av hur försörjningsförutsättningarna påverkar skyddet för familjelivet för dem som fått flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande och förverkligandet av familjeåterföreningar. Problem som anknyter till familjeåterföreningar utreds och andra möjliga behov av att ändra regleringar utvärderas enligt regeringsprogrammet och särskilt utifrån rekommendationerna som presenteras i utredningen ”Barn utan familj-".

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Mål och resultat

Syftet med projektet är att bereda de ändringar i utlänningslagen (301/2004) som behövs för att stryka försörjningsförutsättningen som en förutsättning för uppehållstillstånd för familjemedlemmar till minderåriga personer som får internationellt skydd. I projektet utreds också hur försörjningsförutsättningarna påverkar skyddet för familjelivet för dem som fått flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande och förverkligandet av familjeåterföreningar. I projektet utreds dessutom problemen med familjeåterförening och bedöms i enlighet med regeringsprogrammet andra eventuella behov av att ändra lagstiftningen. Projektet har till uppgift att utifrån utredningsarbetet utarbeta ett förslag till regeringens proposition med förslag till ändring av utlänningslagen.

Sammandrag

Avlägsnandet av hinder för familjeåterförening främjar regeringens politik för de mänskliga och grundläggande rättigheterna samt barn- och familjevänlig politik

Utgångspunkter

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan: ” Selvitetään perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia sekä kansainvälistä suojaa saavien perheenkokoajiin sovellettavien tulorajojen kohtuullisuutta ottaen huomioon perhe-elämän suoja, lapsen edun toteutuminen ja muissa Pohjoismaissa sovellettavien toimeentuloedellytysten taso ja käytännöt. Toimeentuloedellytyksen soveltaminen kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella oleskeluluvan saaneisiin alaikäisiin perheenkokoajiin lopetetaan.”

Eduskunta on lisäksi edellyttänyt (EK 45/2018 vp— K 6/2018 vp), että valtioneuvosto laatii tarvittavat lainsäädäntömuutokset sen mahdollistamiseksi, että pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman saaneiden perheenyhdistämishakemuksiin ei sovelleta toimeentuloedellytystä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.