Hoppa till innehåll
Media

Tillståndsprocessen för vapen görs smidigare utan att pruta på vapensäkerhet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2016 8.51
Pressmeddelande

Det föreslås ändringar i tillståndsprocessen för skjutvapen. Målet är att tillståndsprocessen för vapen görs smidigare och snabbare utan att pruta på vapensäkerhet. Statsrådet har i dag till riksdagen överlämnat förslag till ändring av skjutvapenlagen, strafflagen och polislagen.

Avsikten är att man i fortsättningen kan ansöka om tillstånd elektroniskt, vilket minskar behovet av personliga besök avsevärt. Vid sidan om de elektroniska förfarandena kvarstår möjligheten att ansöka om tillstånd genom att personligen besöka polisinrättningen. Avsikten är att ansökan om vapentillstånd inte längre behöver lämnas in i hemkommunen eller på hemorten, utan den kan lämnas in till vilken polisinrättning som helst.

Grunderna för beviljandet av vapentillstånd ändras inte

Grunderna för beviljandet av vapentillstånd ändras inte och det blir inte lättare att få tillstånd. Den nya tillståndsprocessen möjliggör att arbetstiden för polisens personal i större utsträckning kan användas till bedömning av en sökandes lämplighet och utredning av grunderna för tillståndsansökan i stället för till tekniskt arbete, såsom inmatning av ansökningsuppgifter och genomgång av ett lämplighetstest. Bedömningen av lämpligheten av den som söker vapentillstånd ska effektiviseras genom att intervjuerna görs mer individuella och genom att de uppgifter som myndigheterna redan har utnyttjas bättre än hittills.

Lämplighetstesten ska slopas eftersom de inte är till stor nytta, och de i praktiken inte har medfört något mervärde vad gäller säkerheten i fråga om hantering av vapen. Resultatet av lämplighetstestet har inte haft någon betydelse för tillståndsbeslutet, utan besluten har baserat sig på uppgifter som fåtts via andra kanaler.

Det nuvarande tillståndet till förvärv och innehav av vapen och det privata tillverkningstillståndet ska slås samman till ett enda vapentillstånd. Ett vapentillstånd är ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel, och som kan förenas med rätt att för privat ändamål förvärva, tillverka eller modifiera ett vapen eller en vapendel.

Vapensamlare ska omfattas mer heltäckande av övervakningen av tillstånd

Genom reformen ska vapensamlare omfattas mer heltäckande av övervakningen av tillstånd eftersom de inte längre har rätt att föra ett register över de skjutvapen som de förvärvat i stället för att ansöka om tillstånd som berättigar till innehav. Avsikten är att också samlarna i fortsättningen ska ansöka om vapentillstånd för de skjutvapen, effektiva luftvapen och vapendelar som de förvärvat. En samlare ska göra en anmälan till polisen om förvärv av sådana vapendelar vars innehav grundar sig på att han eller hon har rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar.

I fortsättningen bör vapennäringsidkarna till polisens vapenregistersystem anmäla identifieringsuppgifterna på sådana skjutvapen och vapendelar som de importerat, överfört, tillverkat eller modifierat. Anmälningsskyldigheten gäller också skjutvapen och vapendelar som förvaras eller repareras hos en vapennäringsidkare samt en vapennäringsidkares patronlager. Ändringen förbättrar hanteringen av uppgifter om vapnens livscykel och läge samt möjliggör för sin del det elektroniska tillståndsförfarandet.

Elektroniska tjänster redan vardag i polisens tillståndsprocesser

Polisens tillståndsprocesser har redan i flera års tid gjorts tydligare genom att man har tagit i bruk elektroniska tjänster, avstått från kravet att lämna in ansökan i hemkommunen och minskat antalet personliga besök. Nämnda reformer har redan gjorts i författningar om pass, identitetskort och den privata säkerhetsbranschen.

De föreslagna lagändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt. När det gäller de reformer som förutsätter elektroniska tjänster träder ändringarna dock i kraft först i december 2018 då revideringen av polisens vapenregistersystem ska möjliggöra att elektroniska tjänster utnyttjas för vapentillståndsärenden.

Mer information på projektsidan:
www.intermin.fi/sv/lagberedning/vapentillstand

Ytterligare information:
Elina Rantakokko
, överinspektör, tfn 0295 488 611, [email protected] fram till 24.1.
Seppo Sivula, polisinspektör, tfn 0295 488 591, [email protected]