Hoppa till innehåll
Media

Förstudie: medborgarskapslagen kan förtydligas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2020 15.02
Pressmeddelande 64/2020

Inrikesministeriet utredde behoven av författningstekniska ändringar i medborgarskapslagen. I en förstudie bedömdes hur bestämmelserna om medborgarskap fungerar och hur tydliga och uppdaterade de är. Dessutom gjordes en bedömning av hur bestämmelserna påverkas av ändringar i de allmänna förvaltningslagarna och av utvecklingen av rättspraxis.

I förstudien undersöktes i synnerhet bestämmelserna om utredning av identitet, om boendetid och om att visa språkkunskaper. Förvärv av medborgarskap förutsätter att identiteten har utretts på ett tillförlitligt sätt. Högsta förvaltningsdomstolen har behandlat utredningen av identiteten i flera avgöranden. De bestämmelser i medborgarskapslagen som rör utredning av identitet kan preciseras så att de överensstämmer med vedertagen rättspraxis. 

Bestämmelserna om hur utlandsresor påverkar den boendetid som krävs för att få  medborgarskap kan förtydligas, eftersom bestämmelserna om resor i den nuvarande medborgarskapslagen har ansetts vara svåra att förstå. För att bli medborgare krävs tillräckligt lång vistelse i Finland. Kravet på boende i Finland ska vara stark även i fortsättningen.

För förvärv av medborgarskap krävs nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska. I lagen har man försökt på ett uttömmande sätt föreskriva om hur man kan visa sina språkkunskaper. Sätt på vilka man för närvarande kan göra det är till exempel allmän språkexamen, grundskola, gymnasium och vissa yrkesexamina. Examen på Åland kunde till exempel beaktas bättre i medborgarskapslagen.  

I förstudien bedömdes också vilka ändringar i andra lagar som bör beaktas i medborgarskapslagen. Till exempel kan definitionen av ett barn i medborgarskapslagen preciseras så att man med barn avser personer under 18 år. Dessutom behöver bestämmelserna om ändringssökande och delgivning i medborgarskapslagen uppdateras så att den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden och ändringen av förvaltningslagen beaktas. 

Förstudien om behoven av ändringar i medborgarskapslagen är av författningsteknisk karaktär

Den 28 oktober 2019 tillsatte inrikesministeriet ett förstudieprojekt om behovet av att ändra medborgarskapslagen. Avsikten var att utreda om det finns behov av att förbättra medborgarskapslagens funktion och hur den kan uppdateras och förtydligas. Det är viktigt att regelbundet bedöma all befintlig lagstiftning i förhållande till ändringarna i de allmänna förvaltningslagarna och till utvecklingen av rättspraxis. 

I regeringsprogrammet ingår inte mål för förvärv och förlust av medborgarskap, utan förstudien är av författningsteknisk karaktär. Avsikten är inte ändra villkoren för förvärv eller förlust av medborgarskap. 

Förstudien är på remiss från den 15 juni till den 21 augusti 2020. Utifrån förstudien och den respons som ges i remissyttrandena fattas beslut om huruvida ett lagstiftningsprojekt ska inrättas för att ändra medborgarskapslagen. 

Ytterligare information:

Tiina Sinkkanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 626, [email protected]
Hanna Pihkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 256, [email protected]