Hoppa till innehåll
Media

Det nationella genomförandet av EU:s direktiv om finansiell information framskrider

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2020 16.18 | Publicerad på svenska 16.1.2020 kl. 9.15
Pressmeddelande
EU flaggan.

Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för nationellt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF. Direktivet innehåller bestämmelser som underlättar myndigheternas möjligheter att använda bl.a. bankkontoregisteruppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott.

Direktivet antogs den 20 juni 2019 och medlemsstaterna ska senast den 1 augusti 2021 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

Enligt direktivet om finansiell information ska EU-medlemsstaterna utse de myndigheter som har befogenheter att komma åt de centraliserade nationella bankkontoregister som medlemsstaterna inrättat och göra sökningar i dem. Med centraliserade bankkontoregister avses centraliserade automatiserade mekanismer såsom centrala register eller centrala elektroniska datasöksystem. De gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att elektroniskt söka information om bank- och betalkonton samt om deras innehavare och verkliga förmånstagare.

Enligt direktivet kan rätt att använda bank- och betalkontoregister beviljas myndigheter som har behörighet att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott. I projektet utreds för vilka myndigheter och för vilka ändamål rätt att få uppgifter ur övervakningssystemet för bank- och betalkonton kan ges. I arbetet beaktas i synnerhet det skydd för privatlivet och personuppgifter som tryggas i grundlagen och kraven i bestämmelserna om dataskydd.

Dessutom ska medlemsstaterna utse de behöriga myndigheter som kan begära och ta emot finansiell information och finansiella analyser från finansunderrättelseenheterna. I Finland finns finansunderrättelseenheten vid Centralkriminalpolisen. I direktivet föreskrivs också om utbyte av uppgifter mellan finansunderrättelseenheterna och med Europol.

Direktivet om finansiell information hänför sig till det så kallade femte penningtvättsdirektivet enligt vilket det förutsätts att medlemsstaterna inför centraliserade register över bankkonton eller datasöksystem för att man i rätt tid ska kunna identifiera personer som är innehavare av bank- och betalkonton och bankfack. I Finland har det femte penningtvättsdirektivet genomförts bland annat genom lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton, som trädde i kraft den 1 maj 2019. Lagens bestämmelser om datasöksystem för och register över bank- och betalkonton tillämpas från och med den 1 september 2020.  

Avsikten är att den regeringsproposition som utarbetas inom projektet ska lämnas till riksdagen i september 2020.     

Ytterligare information:
Elina Rantakokko, specialsakkunnig, tfn 0295 488 611, [email protected]