Hoppa till innehåll
Media

Genomförandet av EU:s gräns- och kustbevakningsförordning inleds

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2020 14.13 | Publicerad på svenska 10.2.2020 kl. 17.26
Pressmeddelande 10/2020

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att bereda de nationella författningsändringar som förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen förutsätter. Förordningen trädde i kraft i december 2019.

Genom förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen stärks Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns (Frontex) funktionsförmåga, stöds återsändandeverksamheten med respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna samt integreras det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) i den europeiska gräns- och kustbevakningen. I fortsättningen kommer den europeiska gräns- och kustbevakningen inte bara att omfatta Frontex och de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för gränssäkerhet, utan också de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för återsändande.

Den europeiska gräns- och kustbevakningen inrättades 2016 genom en förordning av Europaparlamentet och rådet för att säkerställa gränssäkerheten vid de yttre gränserna. Ansvaret för övervakningen av de yttre gränserna har fördelats mellan Frontex och medlemsstaterna. Medlemsstaterna har dock det primära ansvaret för kontrollen av sina avsnitt av de yttre gränserna.

Författningsändringarna avses träda i kraft vid ingången av nästa år

Förordningen föranleder ändringsbehov åtminstone i gränsbevakningslagen (578/2005), polislagen (872/2011) och lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (639/2019). Ändringsbehoven utreds närmare i en projektarbetsgrupp där inrikesministeriet, utrikesministeriet, finansministeriet, polisen, Tullen och Migrationsverket är representerade. Arbetsgruppen ska dessutom höra diskrimineringsombudsmannens byrå.

Projektet stöder inrikesministeriets koncernstrategi genom att inverka på i synnerhet människornas, miljöns och egendomens säkerhet, bekämpningen av hot mot den nationella säkerheten samt på att invandringen är under kontroll och samhällsmässigt hållbar.

Projektets mandatperiod är 6.2–31.12.2020. Målet är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2020. Författningsändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information:

Matti Pitkänitty, chef för enheten för internationellt samarbete vid Gränsbevakningsväsendet, tfn 0295 421 131, [email protected]
Jaana Heikkinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 603, [email protected]